Schoolgids

Vakanties

2020-2021

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
 Carnavalsvakantie 15 februari t/m 19 februari 2021
 Pasen 1 t/m 5 april 2021 
 Koningsdag 27 april 2021
 Meivakantie 3 tm 14 mei 2021
 Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
 Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
 Zomervakantie 26 juli t/m3 september 2021

 

2021-2022

Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021
 Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 7 januari 2022
 Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
 Pasen 18 april 2022
 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
 Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
 Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
 Zomervakantie 25 juli t/m 4 september 2022

 

Onze school

Algemeen

Het Odulphuslyceum is al meer dan een eeuw een begrip in Tilburg en er onlosmakelijk mee verbonden. De wortels voeren terug tot het eind van de 19e eeuw. 

U vindt onderstaand meer informatie over de geschiedenis van onze school, de naam en het wapen van de school, ons schoollied en uiteraard over onze schitterende glas in lood ramen.

              

Missie

Missie

Het Odulphuslyceum wil een school zijn waar in een veilige en rijke leeromgeving op een hoog niveau van, met en door elkaar wordt geleerd.

Relatie, vertrouwen, verdieping, verrijking en verantwoordelijkheid zijn sleutelbegrippen. De school gaat uit van een christelijke visie op mens en maatschappij, waarin naast eigen verantwoordelijkheid, zorg voor de mens en zijn omgeving, zien en gezien worden, respect en tolerantie centraal staan.

 

Medezeggenschap

Op een aantal manieren is de inspraak binnen school formeel en informeel geregeld. Officiële organen zijn de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Leerlingenraad. Daarnaast worden jaarlijks voor alle jaarlagen en afdelingen zogenaamde klankbordgroepen georganiseerd, zowel voor leerlingen als voor ouders. Leerlingen worden hierover geïnformeerd via hun mentor en coördinator aan het begin van het schooljaar. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven tijdens de algemene introductie ouderavonden aan het begin van het schooljaar.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een orgaan dat advies- en instemmingsrecht heeft bij tal van zaken die op school spelen. De raad bestaat uit drie geledingen: een personeelsgeleding, een oudergeleding en een leerlinggeleding. Samen bespreken zij o.a. op de agenda terugkerende onderwerpen zoals het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, de begroting en het schoolplan.

Samenstelling van de MR

In de personeelsgeleding zitten 6 personeelsleden. In de ouder- en in de leerlinggeleding zitten 3 ouders en 3 leerlingen. De samenstelling in het schooljaar 2020-2021 is als volgt:

Personeel:

 • dhr. H. Harts, secretaris mr
 • mevr. L. Erven
 • dhr. R. van Hirtum
 • dhr. G. de Jong
 • dhr. T. van Lierop
 • dhr. E. de Lange

Ouders:

 • mevr. A. Streefkerk-Paulusse
 • dhr. N. van der Heide
 • dhr. A. Molin

Leerlingen:

 • dhr. K. van Akkeren
 • mej. E. de Wolff
 • dhr. E. Sunkur
   

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Ons Middelbaar Onderwijs kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel, worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen.

Contact

U kunt contact opnemen met de mr via de mail.    
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van de geledingen van de mr: Personeel, Leerlingen, Ouders.

De agenda van de laatste vergadering, of de eerstvolgende vergadering én de notulen van de laatste vergadering vindt u hier.
(let op: hiervoor dient u ingelogd te zijn)

Leerlingenparlement

De Leerlingenraad probeert de school voor leerlingen te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat er allerlei problemen worden opgelost. Bijvoorbeeld: dat er een werkend koffieapparaat in de aula staat ofdat mensen hun fietsen fatsoenlijk kunnen stallen.

Wil jij ons hiermee helpen? Dus zit jij ook met een probleem, of wil je de school ook graag verbeteren. Kom dan eens op woensdag langs in de grote pauze in de wiskunde barakken of mail ons op leerlingenraad@odulphus.nl

Michael de Graaf (voorzitter)

Begeleiding

  

Algemene begeleiding

Goed in je vel ...

Wie dacht dat school een instituut is waar louter lesgegeven wordt, heeft het mis. 
In de eerste plaats is onze begeleiding er natuurlijk op gericht om  leerlingen zo goed mogelijk te laten leren. De vakdocent, de mentor en de coördinator hebben hierin een belangrijk aandeel.

Daarnaast is er veel aandacht voor keuzebegeleiding. Onze decaan is hiervoor samen met de mentoren verantwoordelijk.

Voor leerlingen met dyslectie en dyscalculie is er een speciale coördinator aangesteld.

Maatwerk in de begeleiding is er voor hoogbegaafde leerlingen en talentvolle sporters, musici etc.

In toenemende mate vervult de school tenslotte een rol in de sociaal-emotionele begeleiding van de leerlingen, want om goed te kunnen presteren is het een voorwaarde dat je ‘goed in je vel zit’.

In het menu hiernaast zie je wat we allemaal 'in de aanbieding hebben'. 

 

 

 

Studiekeuzebegeleiding

Je toekomst is dichterbij dan je denkt ...

Aan het eind van de eerste klas maken leerlingen een keuze tussen het gymnasium, het atheneum en het havo. De mentor begeleidt het keuzeproces. Voor de ouders is er een algemene voorlichtingsavond over deze keuze. In het tweede jaar vindt een eerste oriëntatie plaats op studie- en beroepskeuze.

De begeleiding bij het maken van de profielkeuze in de derde klas wordt gecoördineerd door de decaan. Leerlingen krijgen van hun mentor lessen over ‘kiezen’ en over de beroepenwereld. Ze krijgen informatie over de profielen in de Tweede Fase (bovenbouw) en de doorstroommogelijkheden die elk van de profielen biedt. In januari maken de leerlingen een voorlopige keuze voor een profiel en voor een of meer vakken in de vrije ruimte. In die periode is er een voorlichtingsavond voor de ouders. Vanaf januari kunnen leerlingen (en ouders die dat wensen) een gesprek hebben met de decaan. Op grond hiervan en op grond van de behaalde studieresultaten en eventuele testen, krijgt de leerling een schooladvies. Rond 1 april moet de leerling vervolgens een definitieve keuze maken.

In de bovenbouw is de studiekeuzebegeleiding een zaak van zowel de mentor als de decaan. De mentor is het eerste aanspreekpunt en de decaan blijft beschikbaar voor het geven van informatie over doorstroommogelijkheden. Hij of zij helpt de leerlingen met hun studieoriëntatie, de inschrijving voor hbo en universiteit, de studiefinanciering, enz.

Centraal in de informatievoorziening en begeleiding staat de methode Qompas: profielkeuze.qompas.nl (voor klas 3) en studiekeuze.qompas.nl (voor de bovenbouw).

Daarnaast wordt de Google Drive map 'LOB Leerlingen' gebruikt voor aanvullende informatie en documenten.

Onze decanen zijn:

 

Talentenbureau

Ruim baan voor talent!

Op het Odulphuslyceum zitten veel leerlingen met bijzondere talenten. Ze combineren hun studie met topsport of met een opleiding aan het conservatorium. Dat vereist veel tijd, energie en organisatievermogen.

Om leerlingen hierbij te helpen heeft onze school een talentenbureau dat onder leiding staat van Lisa de Graaf docent LO.  De primaire functie van het bureau is leerlingen ondersteuning te bieden bij de combinatie van hun studie met een sport- of muziek carrière.

Maatwerk voor bijzondere talenten kan de volgende faciliteiten omvatten:

 • ruimte voor het volgen van trainingen/repetities, wedstrijden/uitvoeringen
 • (gedeeltelijke) vrijstelling van enkele vakken
 • ondersteuning bij het wegwerken van opgelopen achterstanden
 • aangepast toets rooster
 • begeleidingsgesprekken
 • contact met clubtrainers, docenten aan conservatorium
 • bezoek aan wedstrijden en uitvoeringen

Meer weten?

Neem gerust contact op met de talentbegeleider van het Odulphuslyceum:

Kees Verstraten:  T(013) 5426652 / kverstraten@odulphus.nl

Meer- en hoogbegaafdheid

Opsporing verzocht ...

Van oudsher trekt onze school opvallend veel leerlingen die heel getalenteerd zijn. Van meer- en hoogbegaafde leerlingen spreken we als een leerling een hoog intelligentieniveau koppelt aan bovengemiddelde creativiteit en motivatie. Het brein van deze leerlingen werkt  anders. Vaak onthouden ze heel gemakkelijk, begrijpen snel complexe verbanden en zijn in staat heel creatief out-of-the-box te denken. Als hun nieuwsgierigheid onvoldoende wordt geprikkeld, dreigt het gevaar van demotivatie en onderpresteren.

Om dat te voorkomen biedt onze school begeleiding bij het opsporen van bijzondere talenten. Aan het begin van leerjaar 1 wordt bij  alle brugklassers een intelligentieonderzoek, de IST,  afgenomen. Dat doen we in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Leerlingen die opvallend hoog scoren op bepaalde terreinen kunnen deelnemen aan een verrijkingsprogramma. Dat bestaat uit het volgen van verrijkingslessen, verzorgd door de begeleider meer- en hoogbegaafden, of deelnemen aan het Plato-project;  leerlingen  voeren zelfstandig een onderzoek uit tijdens (maximaal) 4 reguliere lessen per week. Aan het eind van het schooljaar organiseren de leerlingen zelf een presentatie-avond voor ouders, broertjes, zusjes en klasgenoten. Dit Plato-project staat o.l.v. de orthopedagoog.

Rol ouders

De begeleiding is een zaak van school, maar niet van school alleen. De ouders hebben hierin ook een belangrijke rol. Het helpt wanneer zij weten hoe hun kind zich in diverse leersituaties gedraagt. Wanneer zij oog hebben voor het proces dat hun kind, zijn docenten en de school doorlopen, kunnen zij hun kind op een prettige manier stimuleren om zijn/ haar talent te ontwikkelen.

Stop onderpresteren

Voor leerlingen, hun ouders en hun docenten is het buitengewoon vervelend wanneer overduidelijk aanwezige talenten en kwaliteiten niet tot ontwikkeling komen. Het Odulphus maakt de begeleiding van meer- en hoogbegaafden daarom tot een speerpunt van zijn beleid. We pakken onderpresteren aan door te onderzoeken hoe we onze leerlingen kunnen stimuleren en door ze handvatten aan te reiken om op hun eigen niveau te presteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe het Odulphus de begeleiding van meer- en hoogbegaafden aanpakt? Maak dan een afspraak met onze begeleider meer- en hoogbegaafdheid:  Sander van Hal.
 

Bijles

Extra

Leerlingen kunnen in beide gebouwen elke middag zelfstandig werken tijdens de Verlengde Schooldag. Op de havo zijn ook elke middag (behalve dinsdag) leraren in de aula aanwezig om hen te helpen en vragen te beantwoorden.

Bovenbouwleerlingen geven tegen een vergoeding van vijf euro per uur ondersteuning aan onderbouwleerlingen. Dat kan voor een bepaald vak zijn, maar ook meer algemeen bij huiswerk maken en bij het leren leren. Neem hiervoor contact op met de jaarlaagcoördinator.

Op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag (tussen 15.15 en 16.45) is het mogelijk om, tegen betaling, huiswerkbegeleiding op school te krijgen. Wij stellen als school hiervoor ruimtes beschikbaar voor een instituut genaamd 'Scoren kun je leren'. In de toetsweken en projectweken proberen we de tijden aan te passen.
Meer informatie: www.scorenkunjeleren.nl; Sylvie Willekens (06-13457772), of

Ook hebben we goede ervaringen met studenten van Ready To School (www.readytoschool.nl). Hun begeleiding vindt niet op school plaats.

Ondersteuning

Passend Onderwijs

Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs Regio Tilburg Voortgezet Onderwijs (Portvolio). Het doel van dit samenwerkingsverband is een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de betrokken scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces binnen het onderwijs kunnen doormaken en dat leerlingen die ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. u kunt het POS-document hier vinden. 

IZO

Het intern ondersteuningsteam (IZO) komt regelmatig bij elkaar en bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de preventiemedewerker van Indigo/GGZ en de schoolcontactpersoon van samenwerkingsverband Portvolio. De leerlingen die besproken worden, zijn ingebracht door de mentoren, de leerlingcoördinatoren of de vertrouwenspersonen. Ouders en leerlingen zijn altijd op de hoogte van inbreng. Soms wordt een leerling als casus besproken. De aard van de problematiek is in deze gevallen zodanig dat de mentor en/of ouders ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding van de leerling.

Het ondersteuningsteam zoekt naar passende hulp bij specifieke problemen. Soms volgt een advies om gerichte hulp binnen de school te raadplegen. Leerlingen krijgen dan contact met deskundigen, de schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog of ECHA-specialist. Vanuit het IZO kan er ook een doorverwijzing volgen naar de jeugdarts.
Wanneer de hulpvraag daartoe aanleiding geeft, wordt er doorverwezen naar externe begeleiding. Ook kan een advies volgen om een extern onderzoek te laten verrichten. Redenen van doorverwijzen kunnen zijn de zwaarte van de hulpvraag of een niet aan school gerelateerd hulpvraag.

Track 013

Het Portvolio heeft een bovenschoolse voorzieningen Track013 en TopTrack voor leerlingen die tijdelijk buiten de eigen school extra ondersteuning en onderwijs nodig hebben. Het ondersteuningsteam draagt de verantwoordelijkheid van doorverwijzing naar de Toetsing en Advies Commissie (TAC). Portvolio is eindverantwoordelijk voor de plaatsing op Track013 en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Zorg Advies Team (Zat)

Elke zes weken komt voor overleg het zorgadviesteam bij elkaar. Hierbij zijn het interne ondersteuningsteam van de school, de leerlingcoördinatoren, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar aanwezig. Op verzoek kunnen andere externe instanties aanschuiven (bijvoorbeeld de politie). Goede samenwerking tussen de school en zorgpartners voorkomt escalatie van problemen. Samenwerking zorgt voor afgestemde onderwijs-zorgarrangementen en een passend en samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning voor elk kind.

 

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie

De dyslexie/dyscalculieregeling beschrijft welke speciale regels bij proefwerken e.d. gelden voor de betrokken leerlingen. Er is geen ruimte om leerlingen extra te begeleiden op dit vlak, bijvoorbeeld via remedial teaching. Wel zijn er een dyslexiecoördinator (Sander van Hal) en een dyscalculiecoördinator (Marion Janssen), die er voor zorgen dat alle dyslectische en dyscalculische leerlingen in beeld zijn en blijven. Deze coördinatoren bepalen in overleg met leerling en ouders op basis van het onderzoeksrapport en de verklaring welke faciliteiten gewenst zijn of geboden kunnen worden.

In de brugklas worden alle leerlingen gescreend op spellingniveau en begrijpend lees niveau. Leerlingen die opvallende scores halen worden na dossierstudie verder gescreend.

Voor dyslexie leerlingen bieden wij ondersteuning d.m.v. Kurzweil 3000. Kurzweil kan door leerlingen worden ingezet bij proefwerken en compo’s. In de onderbouw is bij Nederlands de spelspieker toegestaan, ook is er bij alle vakken een aangepaste normering voor spellingfouten. Verder zijn wij via Portvolio nauw betrokken bij het vormgeven van het dyslexiebeleid binnen de Tilburgse VO scholen.

Het dyslexieprotocol vindt u hier.

 

Dyscalculie

Dyscalculie leerlingen mogen in de onderbouw gebruik maken van de hulpkaartjes van Braams en hebben ook bij toetsen altijd de beschikking over de rekenmachine. In de bovenbouw worden deze faciliteiten niet meer toegestaan in verband met de richtlijnen van het centraal eindexamen.

Het dyscalculieprotocol vindt u hier.

Sociale vaardigheid (SOVA)

Een steuntje in de rug

Voor leerlingen uit de onderbouw die niet lekker in hun vel zitten en een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van sociale vaardigheden bieden wij de SOVA-training aan. De basis van deze training ligt in het durven geven van je mening, jezelf kunnen presenteren, ja en nee durven zeggen, samenwerken met anderen en nog veel meer elementaire sociale vaardigheden.

De aanmelding loopt via de mentor en leerling coördinator in overleg met ouders en leerling. Er volgt een intake gesprek met de leerling. Als er gekozen wordt om de SOVA training te volgen wordt er van je verwacht dat je aan alle 8 sessies deelneemt.

Meer informatie? Mail trainer Dirk-Jan de Beer.

Faalangst

Da's Boffen ...

De training Bewust omgaan met Faalangst (BOF-training) is geschikt voor leerlingen die last hebben van overmatige spanning rondom schooltaken, waardoor zij niet functioneren of presteren op het niveau, dat haalbaar is als die spanning er niet zou zijn of als de spanning (een stuk) minder zou zijn. De aanmelding loopt via de mentor en leerling coördinator in overleg met ouders en leerling.

Faalangstige leerlingen denken veelal vanuit een negatief zelfbeeld. Niet alle leerlingen met faalangst hebben een negatief zelfbeeld, maar het gevaar om dit te ontwikkelen is aanwezig.

Het accent in hun denk- en voelpatroon ligt op mislukking, niet op  succes. Het streven is dat na het volgen van de training het zelfbewustzijn van de leerling is vergroot en dat ze met meer (zelf)vertrouwen en minder spanning op een positievere manier met schooltaken om kunnen gaan. De training wordt gegeven door gespecialiseerde docenten die aan de hand van een intake gesprek met de leerling eerst kijken of de leerling gebaat zou zijn bij deze training. De training start bij voldoende aanvraag één keer per jaar voor onderbouwleerlingen en één keer voor bovenbouwleerlingen. De training bestaat buiten het intake gesprek nog uit acht groepssessies. 

Schoolmaatschappelijk werk

Een positieve wending ...

Je zit op school om je diploma te halen. Maar soms gebeuren er dingen in je leven waardoor je op school niet verder kunt. Gevolg: je haalt slechte resultaten, voelt je ongelukkig op school. Praten met vrienden of familie gaat niet of helpt niet. Kom je er gewoon niet uit? Dan kan schoolmaatschappelijk werk je weer op weg helpen.
De maatschappelijk werker helpt je om je eigen leven weer een positieve wending te geven. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en hoe jullie dat kunnen oplossen. Dat gebeurt met een plan van aanpak.

Je kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor allerlei problemen, bijvoorbeeld als je:

• niet lekker in je vel zit of onzeker, eenzaam of angstig bent, weinig sociale contacten hebt of wordt gepest
• drugs of alcohol gebruikt of hier vragen over hebt
• zorgen hebt over een vriend, vriendin of familie
• thuis in een vervelende situatie zit, bijvoorbeeld door ruzie, mishan­deling of scheiding
• spijbelt of geen zin hebt om naar school te gaan
• een kort lontje hebt en daardoor snel boos wordt
• eet- of slaapproblemen hebt
• financieel in de knoei zit
• vragen hebt over seksualiteit, homoseksualiteit of transseksualiteit
• iets vervelends hebt meegemaakt en daarover wilt praten
• een dierbaar persoon bent verloren

Vaak heb je aan een paar gesprekken genoeg om er weer tegenaan te kunnen. Maar soms heb je voor langere tijd hulp nodig of is het beter bij een andere instelling dan het schoolmaatschappelijk werk hulp te zoeken. De schoolmaat­schappelijk werker zorgt er dan voor dat jij de juiste hulp krijgt. De schoolmaat­schappelijk werker gaat vertrouwelijk om met de gesprekken die jij met hem of haar hebt. Ben je boven de zestien, dan beslis je altijd zelf of je ouders bij de gesprekken mogen zijn of hierover infor­matie krijgen. Als je onder de zestien bent, bespreekt de schoolmaatschap­pelijk werker met jou de mogelijkheden.

Je kunt samen met de mentor of leerlingcoördinator via het interne zorgteam een aanvraag doen om schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Bij een crisissituatie kan het zijn dat het intern zorgteam rechtstreeks contact opneemt met de schoolmaatschappelijk werker.

Zorgarrangementen

Structurele begeleiding 

Wanneer een leerling structurele begeleiding nodig heeft buiten de basisbegeleiding die onze school biedt, kan er beroep gedaan worden op een zorgarrangement. Voor het samenstellen van het zorgarrangement wordt er een afspraak met ouder(s) en leerling ingepland om tot ontwikkelingsperspectiefplan te komen (ZAOPP). Het zorgteam kent de zorg arrangementen toe.

We hebben speciale begeleiders die als coach kunnen optreden om leerlingen extra ondersteuning te bieden buiten de klas bij met name schoolse zaken. De begeleiders kunnen terugvallen op het zorgteam en de ambulant begeleiders vanuit de verschillende VSO’s. De ambulant begeleiders binnen onze school zijn in dienst bij de besturen van de Mytylschool (ondersteuning voor leerlingen op lichamelijk gebied) of scholengemeenschap de Keyzer (ondersteuning voor leerlingen met stoornissen in het psychiatrisch spectrum en gedragsproblematiek).

Daarnaast worden leerlingen met een visuele beperking begeleid door een interne coach en door een ambulant begeleider van Visio, Kentalis begeleidt auditief beperkte leerlingen.

Plusdocument

Het Odulphus Plusdocument is een “groeidocument” in het kader van de persoonlijke vorming (Cultus Sui). Hiermee kunnen leerlingen zich onderscheiden en kunnen laten zien welke specifieke (semi)professionele vaardigheden ze hebben ontwikkeld.

Het Odulphus Plusdocument geeft inzicht in de extracurriculaire activiteiten van de leerling. Daarmee wordt voor (academische) vervolgopleidingen en voor de wereld helder welke additionele kennis en vaardigheden de leerling heeft verworven. Leerlingen geven hiermee profiel aan hun ambities. In dit verband kan gedacht worden aan burgerschapsvorming, loopbaancompetenties, internationale en culturele activiteiten, maar ook aan schoolse activiteiten die de sociale cohesie en het pedagogisch klimaat op Odulphus bevorderen. Kortom: Bildung via het Plusdocument maakt de voortschrijdende ontwikkeling van de leerling zichtbaar.

 

Leerlingen houden hun Plusdocument online up-to-date in de afgeschermde omgeving van Appreci8. De mentor controleert en geeft feedback waar nodig. Het Plusdocument wordt pas openbaar als het in zijn definitieve vorm wordt uitgereikt bij het diploma.

Plusdocument bijhouden

In praktisch opzicht voldoet het Plusdocument aan de volgende aspecten:

 • Letterlijk een groeidocument dat gedurende de gehele schoolloopbaan mee gaat
 • Leerling heeft het eigenaarschap over de inhoud
 • Odulphus heeft het eigenaarschap over de vorm (officieel document bij diploma)

Deze aspecten zijn als volgt uitgewerkt in de Procedure bijhouden Plusdocument

 

Procedure bijhouden Plusdocument

 1. Open hier je Plusdocument in het online systeem Appreci8
 2. Inloggen met je Google-account leerlingnummer@edu.odulphus.nl
 3. Ga naar Plusdocument
 4. Voeg activiteiten aan je Plusdocument toe
 5. Als een activiteit meerdere leerjaren beslaat, selecteer je al die schooljaren.
 6. Het resultaat selecteren (zoals: geslaagd, voldaan, .. of dit veld leeg laten)
 7. De persoonlijke reflectie schrijven. “Welke activiteit heb ik verricht en wat heeft deze activiteit van het Plusdocument mij gebracht?”
 8. Je mentor keurt je activiteiten goed of af en kan opmerkingen plaatsen.
 9. Je mentor geeft aan op welke data in het jaar je Plusdocument bijgewerkt dient te zijn.
 10. Je bent voor 1 december van je eindexamenjaar definitief klaar met het invullen van je Plusdocument.

 

Wachtwoord kwijt of werkt niet?

Alle leerlingen hebben reeds een @edu.odulphus.nl account, maar de vwo-leerlingen zijn daar soms nog niet mee bekend. Je logt in met je wifi-wachtwoord. Werkt dit niet? Laat je wachtwoord dan resetten in de mediatheek.

Voorlopig en Definitief Plusdocument

Op het Definitieve Plusdocument dat wordt uitgereikt, staan alleen die activiteiten die de leerling zelf selecteert. Ook bij welke activiteiten de persoonlijke reflectie wordt afgedrukt, kiest de leerling zelf. Begin december in het eindexamenjaar stellen alle examenkandidaten hun Plusdocument vast.

Voor selectieprocedures bij studies kan een Voorlopig Plusdocument direct worden gedownload door de leerling zelf. Het Definitieve Plusdocument wordt uitgereikt bij het diploma.  

Internationalisering

Internationalisering algemeen

Internationalisering op het Odulphuslyceum

Sinds 2013 is internationalisering één van de pijlers in het onderwijsprogramma van het Odulphuslyceum in Tilburg. Wat begon om aan de behoefte aan meer internationale ervaring en de voorbereiding op global citizenship te voldoen, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig internationaliseringsprogramma voor klas 3 t/m 6 waarin ook een ander doel van de school in toenemende mate wordt vervuld: extra uitdaging en motivatie bieden aan leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Wilt u meer weten over wat we aanbieden en waarom we dat doen? Bekijk dan deze presentatie voor alle informatie!

Uitwisselingen

De internationalisering begon met verschillende uitwisselingen binnen Europa en via deelname aan 2 Comeniusprojecten, waarin circa 7 landen gedurende 2 jaar gezamenlijk aan een thema werkten. Daarbij bleek dat internationalisering ook extra uitdaging kon bieden. De leerlingen werkten wekelijks een uur samen aan de thema-opdrachten, deelden de uitkomsten en presenteerden deze aan elkaar tijdens drie gezamenlijke bijeenkomsten door heel Europa.

Onderzoekscomponent

Dit inzicht heeft het internationaliseringsbeleid veranderd: alle uitwisselingen hebben nu een onderzoekscomponent. Hierbij werkt de Odulphusleerling met zijn buitenlandse partner aan een zelfgekozen thema en dit, veelal vergelijkend onderzoek, wordt tijdens het returnbezoek aan de groep gepresenteerd. Ook zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om de educatieve component – en daarmee de uitdaging – binnen de internationaliseringsactiviteiten te verhogen.

Wetenschappelijke conferenties

Hierna volgden deelnames aan allerlei wetenschappelijke conferenties in Nederland (INESPO) en daarbuiten (Water is Life en meerdere science fairs). De impact van deze conferenties, waaraan honderden zeer gemotiveerde leerlingen van topscholen deelnemen, op onze leerlingen is enorm. Deze positieve geluiden zoemen door de school en er is een constante stroom gegadigden. De leerlingen doen aan de conferenties mee met hun profielwerkstuk en de internationale mogelijkheden zetten hen ertoe aan eerder met hun profielwerkstuk te beginnen en de lat voor zichzelf hoger te leggen.
Om meer leerlingen de unieke ervaring van de science fairs te kunnen bieden, zijn we als eerste school op het vasteland van de EU lid geworden van het gerenommeerde ISSN (International Science Schools Network). Dit lidmaatschap biedt talloze nieuwe mogelijkheden vanwege de internationale contacten binnen het netwerk: denk hierbij aan internationale projecten en docentenuitwisselingen.

Doel

Ons doel is om het aanbod zo groot te maken dat iedere leerling in de schoolloopbaan de kans heeft om minimaal één keer aan een internationale activiteit deel te nemen. Sommige leerlingen grijpen deze kans zelfs vaker dan één keer. Natuurlijk zit hieraan ook een financiële kant. De kosten bij de uitwisselingen worden door het principe van verblijf en verzorging bij gastfamilies in de hand gehouden en de meeste science fairs worden grotendeels door bedrijven gesponsord. Desondanks zijn er uiteraard kosten voor het vervoer en het programma in Nederland en vraagt deelname dus een flinke financiële investering, zeker voor ouders met meerdere kinderen op onze school. Waar dit voor problemen zorgt, wordt in samenspraak met de school naar een passende oplossing gezocht.

2020-2021

In afwachting van de situatie rondom het covid-19 virus zijn alle internationale activiteiten tot en met voorjaar 2021 opgeschort.

Dat wil zeggen, alle activiteiten waarvoor we op reis moeten. Deelname aan de Japan Super Science Fair is in oktober wel doorgegaan evenals de deelname aan de KVIS science fair. Beide echter wel in een online-modus.

Als de situatie het toelaat komt alles hopelijk het schooljaar 2021-2022 weer op gang. 

Voor klas 3 h/v hebben we dan hopelijk toch weer 6 uitwisselingen met scholen binnen Europa. In klas 4 h/v hebben we binnen de traditionele groepsreizen (waarbij meer nadruk op het educatieve karakter komt te liggen) plaats voor iedereen. Hopelijk gaat het dan ook weer mogelijk zijn uit te wisselen met Indonesië. De uitwisseling met Iran staat, vanwege de politieke spanningen, voorlopig helaas op een laag pitje. In 5 vwo zijn er voor het voorjaar 2022 drie uitwisselingen met China gepland. India (vrijwilligerswerk) is ook voor 2022 nog niet zeker. In 5 havo en 6 vwo zijn er tenslotte verschillende science fairs waaraan we mee kunnen doen.

Voor de leerlingen die zich juist ná Odulphus internationaal willen oriënteren is er in het najaar weer een buitenlandmarkt op school. Hier vind je informatie over allerlei opties van studie tot vrijwilligerswerk.

Agenda

juni  2021

Deelname Science Fair - ISSF Peking - Klas H5/V6 (online)

Reglementen, statuten, etc.

Ons Middelbaar Onderwijs

Het Odulphuslyceum valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 

De vereniging

De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs               

Het Odulphuslyceum valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. 

De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is omo@omo.nl.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. Bovendien stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie van Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Rechten en plichten

Ter inzage ...

Alle hieronder genoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen, als afgeleide van het managementstatuut.

NB. voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens persoonsgegevens worden verwerkt.Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contactg gezocht worden via de rector, de heer Frans Claassens. 

Het Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure die wordt  gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie

Voor de school is een regeling vastgesteld door de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden.

Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.

 

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten.

De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:

 • noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
 • Noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
 • passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

 

Stages en AOS

Stage op Odulphus

Lesgeven, opleiden én onderzoek doen. Odulphus maakt sinds een aantal jaren deel uit van een samenwerkingsverband tussen negen scholen voor voortgezet onderwijs en zes opleidingsinstituten, waaronder Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT), Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT), Radboud Docenten Academie (RDA) en Eindhoven School of Education (EsoE). Dit is de Academische Opleidingsschool Tilburg (https://aos-omo.nl/aosmb-tilburg/). We dagen je uit om jezelf tot leraar te ontwikkelen in een dynamische omgeving. 

AOS-T
Binnen de AOS-T krijgen collega’s in opleiding (CIO) de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een contextrijke leeromgeving. CIO’s worden begeleid door een opleidingsteam, bestaande uit een WPB (werkplekbegeleider), een SO (schoolopleider ) en een afgevaardigde van de lerarenopleiding (IO = instituutsopleider).

Een deel van het curriculum van de lerarenopleidingen wordt in samenwerking met de betrokken scholen vormgegeven. De uitvoering van het curriculum vindt plaats op de werkplek , waardoor er een verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en de praktijk.

Onderzoek
Onderzoek in de school is één van de speerpunten van de AOS-T. Het doen van onderzoek  en het ontwikkelen van een onderzoekende houding dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Uiteindelijk wil de AOS-T het leren van de leerlingen verbeteren.

Stageplaatsen
Ben je na het lezen van deze pagina nóg enthousiaster geworden over een stage op Odulphus mail dan een motivatie en cv naar de schoolopleider Danielle Verdult (dverdult@odulphus.nl

De beschikbare stageplaatsen voor schooljaar 2021-2022 verschijnen binnenkort op deze pagina. 

Vacatures

Het Odulphuslyceum wil de subsidiegelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) door eigen kracht inzetten. De belangrijkste ingreep is het verkleinen van de groepsgrootte bij klassen en clusters. Zo kunnen vakdocenten en mentoren hun leerlingen meer individuele aandacht geven en maatwerk bieden.
Dit heeft natuurlijk consequenties voor de formatie. Er ontstaan daardoor meer vacatures dan we voorgaande jaren gewend waren. 

Al onze vacatures worden via OMO gepubliceerd en solliciteren kan ook uitsluitend via deze site!

Vooralsnog verwachten we vacatures binnen de volgende vakken:
Aardrijkskunde, Klassieke talen, Levensbeschouwing, Natuurkunde en Wiskunde.

 

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Nieuwe leerlingen

Scholen op de kaart

Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.

Benieuwd naar het Odulphuslyceum? Kijk dan snel!

Contact

Personeelsgegevens

nadere info volgt

 

Contactgegevens

Het Odulphuslyceum is, buiten schoolvakanties en feestdagen, van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.

Telefoon  013 5426652 (klik hier voor ziekmeldingen)
Email info@odulphus.nl

Magister

In Magister zijn steeds de meest recente toets- en rapportcijfers en de absentenregistratie voor ouder en leerling beschikbaar.

Inloggen

Ouders, leerlingen en docenten kunnen via deze link naar Magsiter: odulphus.magister.net

De meest gestelde vragen:

Hoe kun je inloggen als ouder?

U heeft per brief de inloggegevens ontvangen. Deze gegevens blijven geldig zolang uw kind(eren) onderwijs volgen op het Odulphuslyceum. Wij verzoeken u vriendelijk deze inloggegevens goed te bewaren.

Als u bent ingelogd:

Verschijnt rechts bovenin een uitrol menu waarin de naam/namen van uw kind/kinderen verschijnt/verschijnen.

Links kunt u kiezen uit:

* Vandaag 
* Administratie (brengt u naar de basisgegevens/aanwezigheid/cijfers)

Bij cijferadministratie krijgt u door het aanklikken van een cijfer onder in het scherm meer informatie over de toets te zien.

Bij cijferadministratie merkt u dat vanaf 2 weken voor het einde van het schooljaar de inzage geblokkeerd wordt.

* Mijn instellingen (hier staan uw basisgegevens) In de communicatie met ouders/verzorgers willen we graag gebruik maken van e-mail, daarom willen we graag beschikken over uw juiste e-mailadres. Dit kunt u ook zelf in Magister invoeren of wijzigen. Dit doet u door op het rode icoontje te klikken, vervolgens de wijzigingen in te voeren en deze op te slaan via het gele icoontje.

Hoe kunt u een tweede ouderaccount aanvragen?

Er wordt standaard 1 ouderaccount aangemaakt per leerling. Als u, in geval van scheiding, een tweede account wilt aanvragen is dit mogelijk door een mail te sturen naar mevrouw Lonneke Erven.  Gelieve in deze mail aan te geven dat u een tweede ouderaccount aan wilt vragen met daarin uw voorletters, achternaam, adres, postcode en woonplaats, mobiel telefoonnummer en mailadres. De tweede ouder ziet hetzelfde in Magister als de eerste ouder.  (Ouder waar het kind staat ingeschreven wordt automatisch de eerste ouder. Alle mailverkeer gaat naar beide ouders. De uitnodiging voor persoonlijke ouderavonden worden enkel naar ouder 1 verzonden.)

18 jaar en Magister

Als leerlingen 18 jaar worden, zorgt Magister er automatisch voor dat de ouder(s), verzorger(s) niet meer bij de gegevens van hun kinderen kunnen. Cijfers zijn dan b.v. niet meer toegankelijk. Maar het betekent ook dat ouder(s), verzorger(s) geen uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven etc. meer ontvangen. Dit is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij adviseren ouder(s), verzorger(s) en leerlingen rond de 18e verjaardag van de leerling in gesprek te gaan over de wenselijkheid om als ouder/verzorger geïnformeerd te blijven. De leerling kan zelf in Magister aanvinken dat de ouder(s), verzorger(s) weer toegang krijgt/krijgen. 

Magister helpdesk

Mocht u problemen hebben met inloggen dan kunt u via e-mail contact opnemen met de Magister Helpdesk. 

Welkom

Dit is het Odulphuslyceum

Wij zijn Odulphus

Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school telt op dit moment ca. 1500 leerlingen. Twee derde van de leerlingen haalt een vwo-diploma, een derde een havo-diploma. Onze gymnasium-afdeling is verreweg de grootste in de regio Tilburg. Onze havo-afdeling werkt volgens een uniek concept en zit in een apart gebouw. 

Sterk in vertrouwen

Onze school bestaat al sinds 25 september 1899! Het is geen traditionele school, maar wel een school met gevoel voor traditie. Leerlingen voelen zich snel thuis op het Odulphus. Een school waar voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te ontplooien. Onze wapenspreuk luidt ‘Fortis in Fide’ oftewel 'sterk in vertrouwen'. Vertrouwen als basis voor alle onderlinge relaties en contacten. Dat betekent dat er veel kan en veel mag binnen de afgesproken en vaak vanzelfsprekende kaders.

Haal het beste uit jezelf

Een prima sfeer en een veilige omgeving zijn randvoorwaarden om een zo optimaal mogelijk studieklimaat te creëren. Wie met plezier en zin naar school komt, presteert beter en haalt goede resultaten. De lat ligt hoog. We dagen leerlingen uit om het beste uit zich zelf te halen en durven daaraan eisen te stellen. We kijken daarbij altijd naar het individu, bieden maatwerk waar nodig en zijn bereid om onconventionele oplossingen te bedenken. Onze doorstroom- en eindexamenresultaten zijn prima.

Schoolgids

Een papieren schoolgids reiken we niet meer uit. Alle informatie staat op de website. Die vormt de spil in onze communicatie. Dan moet je geen dingen dubbel doen. Een goede zoekmachine brengt u snel bij de gewenste gegevens. Op veler verzoek hebben we een aantal zaken uit de site gebundeld en er een eenvoudige digitale schoolgids van gemaakt. Zonder toeters en bellen, foto's of illustraties. Als extra service dus voor de 'liefhebbers'. 

Kwaliteit

Dit is de standaardtekst voor pagina Kwaliteit

Ouders

Dit is de standaardtekst voor pagina Ouders

Onderwijsinspectie

Meten is weten

Op de website van de onderwijsinspectie zijn allerlei statistische gegevens over de school te bestuderen. Ook kunnen scholen met elkaar vergeleken worden. Een school is natuurlijk meer dan de optelsom van alle cijfers, maar toch kunne we niet om de harde feiten heen.

Klik hier om alle zaken op een rijtje te zetten.  

Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks Tevredenheidsonderzoek

Ieder schooljaar tussen februari en mei nemen wij een Tevredenheidsonderzoek af onder leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Hierin staan de thema's tevredenheid en veiligheid centraal. De meest recente resultaten kunt terugvinden op website van www.scholenopdekaart.nl onder het kopje Waardering.

Havo (algemeen)

De Havo op nr.182

Sinds augustus 2012 zijn we met onze havo een ander pad ingeslagen. In het schooljaar 2014-2015 zijn we de Noordhoekring overgestoken naar een totaal gerenoveerd en aan onze visie aangepast gebouw. We zijn en blijven samen onderweg naar steeds beter en mooier havo-onderwijs. Je leest er alles over in onderstaande brochure.

 

Vwo (algemeen)

Atheneum en Gymnasium op Odulphus

De vwo-afdeling bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs binnen een geglobaliseerde wereld. Vraagstukken overstijgen traditionele grenzen en vakgebieden en worden daarmee complexer.

Om deze wereld te begrijpen en daarbinnen van betekenis te kunnen zijn, is het nodig om als mens een stevig fundament te hebben. Binnen ons onderwijsconcept vormen daarom persoonlijk leiderschap, een onafhankelijke manier van denken en een brede kennisbasis de hoofddoelen die de leerlingen optimaal voorbereiden op een academische studie. Naast kennis van zaken vraagt dit van de leerling ervaringen in internationale context, vakoverstijgende vaardigheden en ontwikkeling van zijn morele kompas.


Blijf nieuwsgierig

In het curriculum wordt veel aandacht ingeruimd voor het leggen van een grondige kennisbasis, waarbij de leerling de ruimte krijgt zich te verdiepen. Naast de erkenning van de waarde van kennis stimuleert en faciliteert het vwo-onderwijs nadrukkelijk de persoonlijke vorming van de leerling. Vertrouwen, verantwoordelijkheid, plezier in leren en een onderzoekende, kritische attitude zijn sleutelwoorden bij de ‘Bildung’ van onze leerlingen. De afgelopen jaren heeft het vwo derhalve zijn onderwijs verder ontwikkeld op grond van de drie pijlers nieuwsgierigheid, ontplooiing en zelfstandigheid.


Samen

Het vwo-onderwijs is er daarnaast op gericht de leerlingen samenhang te laten ervaren. We werken in een saamhorige, hechte gemeenschap waarin we klaar staan voor elkaar en waarin we van elkaar leren. In onderwijskundige ontwikkelingen streven we naar de coherentie tussen de vakken: een gedegen mix van vakspecifieke onderdelen en leerdomeinen. Binnen de leerdomeinen werken we onder andere internationalisering, onderzoeksvaardigheden en burgerschap verder uit.

 

Vwo = atheneum en gymnasium

Het vwo bestaat uit twee afdelingen: atheneum en gymnasium. Hét grote onderscheid zit in het feit dat je op het gymnasium de vakken Latijn en/of Grieks volgt. Talen die helpen in de zoektocht naar een kijk op ‘het grote geheel’, die laten genieten van mythologische en filosofische verhalen en die helpen bij het leren van andere talen. Het atheneum leidt eveneens op voor wetenschappelijk onderwijs. Ook hier krijgen zaken als onderzoeksvaardigheden, retorica en logica de nodige aandacht. In de onderbouw van het atheneum is er meer tijd en ruimte voor vakken doordat Latijn en Grieks hier niet gevolgd worden.
Het is mogelijk om na de havo/vwo-brugklas te kiezen voor de tweede klas gymnasium. Het is ook mogelijk om na de eerste klas gymnasium te kiezen voor de tweede klas van het atheneum. Keuzes maken doen we samen, zodat we samen zo goed mogelijk weten wat we doen en waarom we het doen.

 

Eerste klas gymnasium

Op Odulphus is er de mogelijkheid om te starten in de eerste klas van het gymnasium. Het voordeel hiervan is dat leerlingen direct te maken krijgen met Grieks, Latijn, mythologie en filosofie doordat ze het eigen vak Humaniora aangeboden krijgen. Op die manier maken ze voorzichtige eerste stappen. Verder is het voor deze leerlingen goed dat ze na de basisschool stof op niveau aangeboden krijgen. Het leren leren moet niet langer worden uitgesteld. Bijkomend voordeel is dat men doorgaans met gelijkgestemden in de klas zit, wat de motivatie ten goede komt.
Leerlingen die belangstelling hebben voor deze klas dienen te beschikken over een flinke dosis nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en brede interesses. Het tempo waarin de reguliere lesstof wordt behandeld ligt hoger dan in de havo/vwo-brugklas, zo ontstaat tijd voor extra verdieping. Je kiest bewust voor gymnasium 1. Voor gymnasium 1 hebben leerlingen een enkelvoudig vwo-advies nodig van de basisschool.

 

Steam

Leerlingen in de onderbouw van het vwo krijgen het vak steam.
Bij het vak steam (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) verrichten leerlingen zelfstandig wetenschappelijk onderzoek o.a. op het gebied van waterproblematiek.

 

Pre-gymnasium

Sommige leerlingen uit groep 8 zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Veel van hen vinden dat in ons pre-gymnasium. We bieden deze leerlingen op tien woensdagochtenden een verrijkingsprogramma dat behalve de uitdaging ook laat zien hoe het onderwijs op het gymnasium er uit ziet. Voor meer informatie klik je pre-gymnasium.

Gymnasium Plus (algemeen)

Gymnasium Plus (GP)


Compact, onderwijs op maat en gericht op talent- en persoonsontwikkeling

Wordt tegen jou geregeld gezegd dat je snel en slim bent, heb je misschien zelfs één of twee groepen op de basisschool overgeslagen, heb je wel groep 8 helemaal gevolgd, heb je een vwo-advies van je juf of meester gekregen en wil je net wat meer dan een gewone vwo- of gymnasiumklas?
Dan is GP iets voor jou!

Het Odulphuslyceum is sinds schooljaar 2015-2016 met GP gestart: een speciale klas voor leerlingen die nieuwsgierig, slim en snel zijn. Zij zijn intelligent, werken graag, gemakkelijk en vaak samen aan open opdrachten, zijn toe aan vervolgonderwijs en kunnen wellicht qua leren leren nog extra begeleiding gebruiken.

In een veilige en uitdagende omgeving, krijgen deze leerlingen, naast vakken uit het reguliere curriculum zoals bijvoorbeeld Cambridge Engels, wiskunde, steam en biologie, bijzondere vakken, zoals Chinees, PLATO (pientere-leerlingen-aanzetten-tot-onderzoek) en filosofie (Humaniora). We besteden in de meerdere mentorlessen per week extra aandacht aan de sociaal/emotionele vorming en studievaardigheden. We werken dan onder andere met ‘Breingeheimen’. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt.

Verder hechten we op school aan brede Bildung (vorming); daarom krijgt ook creatieve ontwikkeling aandacht bij onder andere de vakken beeldende vorming, muziek en drama. Lichamelijke opvoeding ontbreekt natuurlijk ook niet: in GP1 drie uur per week.

Gymnasium Plus biedt extra uitdaging en differentiatie gedurende de gehele onderbouw. Na de onderbouw gaat de leerling in principe naar vwo 4. Aan het eind van elk schooljaar in GP kijkt de leerling samen met zijn ouder(s), verzorger(s) en het GP-team wat een goede vervolgstap is.

Voor meer informatie klik je hier.

Havo PTB & PTA

PTB & PTA

PTB staat voor Programma van Toetsing Bovenbouw. Deze toetsen vallen niet onder het examenreglement.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Deze toetsen vallen wel onder het examenreglement.

Daarnaast is er nog de overgangsregeling voor havo 1 t/m 4.

 

PTB havo 4 2020-2021

 

 

PTA havo 4-5 2020-2022

 

 

 

PTA havo 5 2020-2021

 

 

Vwo PTB & PTA

PTB & PTA

PTB staat voor Programma van Toetsing Bovenbouw. Deze toetsen vallen niet onder het examenreglement.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Deze toetsen vallen wel onder het examenreglement.

Daarnaast is er nog de overgangsregeling voor vwo 1 t/m 5.

 

PTB vwo 4

 

 

PTA vwo 4

 

 

PTB vwo 5

 

Bij aardrijkskunde moet bij toets 9 nog toegevoegd worden: weging 20% in het SE (schoolexamen/examendossier).

 

 

 

PTA vwo 5

   

Bij aardrijksunde staat dat SE02 'DTS V5 1' herkansingbaar is, echter deze is niet herkansbaar.

PTA  vwo 6

   

 

Communicatie

Contact

Er zijn vele manieren om met elkaar te communiceren. Het wordt ook wel gebruikt als container begrip. Voorop staat dat het tweerichtingsverkeer is. Dat is de basis. Natuurlijk zijn er talloze meer of minder formele kanalen (zie hieronder), maar wij vinden het prettig als u contact met ons opneemt wanneer u daar behoefte aan hebt. Dat nemen wij ons ook voor. 

1. Via de mentoren

De mentoren beschikken over de meest recente studieresultaten van de leerlingen. Ouders kunnen hierover met hen contact opnemen. Ook voor zaken die te maken hebben met het welzijn van de leerling, kunnen de ouders het best contact opnemen met de mentor. Wij raden ouders aan de mentor te informeren, als door persoonlijke, gezins- of familieomstandigheden de leerprestaties van hun kind nadelig beïnvloed kunnen worden. Dat voorkomt dat we pas achteraf vernemen dat minder goede resultaten te verklaren zijn door oorzaken die buiten de schuld van de leerling liggen.

2. Via de leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op een afdeling. Zij handelen leerlingzaken af en communiceren hierover, indien nodig, met thuis. Zij bewaken ook de sfeer en het klimaat op de afdeling.
U kunt altijd met hen contact opnemen over zaken die niet direct tot de taken van de mentor horen.

3. Via rapportages

De leerlingen van klas 1 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis, de leerlingen van de overige klassen alleen aan het eind van het jaar.
De cijfers zijn ook digitaal via Magister toegankelijk via een persoonlijke inlogcode. Daar vindt u steeds de laatste stand van zaken.

In het begin van het schooljaar krijgen ouders van leerlingen in de onderbouw informatie over de verschillende weegfactoren die we hanteren. In de bovenbouw blijven alle cijfers voor dossiertoetsen van invloed op alle rapportcijfers tot aan het eindexamen. Informatie over de wijze van toetsen, weegfactoren, planning van toetsen etc. staat in het zogenaamde ‘Programma van Toetsing en Asluiting’ dat elke bovenbouwleerling uiterlijk vanaf 1 oktober digitaal tot zijn beschikking heeft via de ELO

4. Via ouderavonden en op afspraak met vakdocenten

De school kent drie soorten ouderavonden. (algemene ouderavonden, ouderavonden vakdocenten,voorlichtings ouderavonden). De data van de avonden staan tijdig in Magister, op de website en in de E-dulphus (ons digitale infobulletin voor ouders). Inschrijven voor ouderavonden geschiedt digitaal. Informatie hierover ontvangt u via het mailadres dat u heeft opgegeven in Magister. 
Op de algemene ouderavonden staat informatie centraal die voor alle ouders van kinderen in een bepaald leerjaar van belang is. Zo zijn er voorlichtingsavonden voor ouders van brugklassers over de keuze voor gymnasium, atheneum of havo, voor ouders van derdeklassers over de profielkeuze, voor ouders van vierdeklassers over de Tweede Fase en voor ouders van examenkandidaten over vervolgstudies.

Daarnaast zijn er ouderavonden waarop ouders kunnen spreken met de mentor of met de vakdocenten van hun kind. De mentoren zijn het best geïnformeerd over de leerling, zijn gedrag en werkhouding. Ouders kunnen ook telefonisch, via de administratie, een afspraak maken met een vakdocent voor een gesprek. Contact via e-mail behoort eveneens tot de mogelijkheden. U vindt alle e-mailadressen onder het kopje contact op de website. 

5. Via klankbordgroepen

Communicatie is tweerichtingsverkeer. We stellen de mening van ouders op prijs en willen samen met hen bouwen aan een goede school. Hoe u zich kunt aanmelden voor een klankbordgroep hoort u aan het begin van het schooljaar.

6. Via digitale kanalen

Alle informatie treft u steeds aan op de website. Deze wordt dagelijks geactualiseerd. Kijkt u regelmatig op onze site voor nieuws, leuke foto's en verjaardagen. Via Magister blijft u op de hoogte van de actuele resultaten van uw zoon of dochter.
Sinds enkele jaren sturen we geen brieven meer per post, maar via de mail. Het is daarom belangrijk dat de school steeds beschikt over correcte e-mailadressen van ouders.
In Magister kunt u ook de agenda van uw zoon of dochter bekijken, met daarin het lesrooster en het opgegeven huiswerk. Voor leerlingen hebben we een Elektronische Leeromgeving  (ELO) ingevoerd. ELO vindt de leerling in zijn/haar Magister. 
Enkele malen per jaar sturen we een digitale nieuwsbrief, E-dulphus, met daarin actuele informatie over praktische zaken die op dat moment binnen (en buiten) school spelen. 

Meerderjarige leerlingen

Vanaf je 18e ben je in Nederland niet meer leerplichtig, maar heb je alleen nog de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Dat de leerplicht ophoudt, verandert de verhouding tussen leerling, ouders en school enigszins.

 • Leerlingen moeten ouders toestemming geven hun resultaten in te zien via Magister.
 • Een ouder hoeft de leerlingen niet meer afwezig te melden, leerlingen mogen dat zelf doen.
 • School is niet meer verantwoordelijk voor het handhaven van een leerling op school, de leerling is daar zelf verantwoordelijk voor.

Deze laatste verandering houdt in dat een leerling er zorg voor moet dragen dat hij naar behoren functioneert in een school, zonder daar de hulp of controle van de ouders bij nodig te hebben. In de geest van die verandering hebben we dan ook de aanwezigheidsplicht voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Deze houdt o.a. in dat ook 18+ers geacht worden op tijd aanwezig te zijn voor de lessen en zich te houden aan afspraken die ook voor overige leerlingen gelden.

Afwezigheid - ziekmelding

Is uw kind ziek?
Dan vragen wij u vriendelijk om voor 08:15 uur uw kind ziek te melden. Dat kunt u doen via de Magister-website en via de Magister app voor Android of Apple (telefoon en tablet) of door te bellen naar onze school via telefoonnummer 013-5426652. U meldt uw kind dagelijks ziek. 

Hoe werkt digitaal ziekmelden via Magister?

 • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
 • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
 • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
 • Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
 • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
 • Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding
 • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
 • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

Heeft uw kind een afspraak bij huisarts, tandarts, ziekenhuis etc.? 
Vult u dan tijdig dit formulier in en laat deze, voorzien van uw handtekening, afgeven bij de receptie of bel naar onze school via telefoonnummer 013-5426652. 

 

Registratie ziekteverzuim 
Odulphus maakt gebruik van de procedure M@ZL. Dit spreekt u uit als Mazzel en staat voor Medische Advisering. Met M@ZL wordt proactief gereageerd op geoorloofd ziekteverzuim. De scholen, jeugdgezondheidszorg (JGZ-instellingen) en gemeenten (leerplicht) werken  samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden. 
Is uw zoon/dochter meer dan 4 keer in de 12 lesweken of 7 aaneengesloten dagen ziek dan wordt contact opgenomen. Dit om te kijken of wij als school iets kunnen betekenen om het verzuim terug te dringen. Hierbij kunnen wij de jeugdarts en/of leerplichtambtenaar betrekken.  De leerplichtambtenaar wordt altijd betrokken bij ongeoorloofd verzuim (16 uren in 4 aaneengesloten leswerken of 25 keer op jaarbasis).
Het verzuim van leerlingen wordt dagelijks gemonitord en zes keer per jaar doorgenomen in een bijeenkomst met het ondersteuningteam, de leerlingcoördinatoren, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. 

 

Verlofaanvragen? 
Ouder(s), verzorger(s) van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgesteld. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag natuurlijk niet. 

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator van uw kind.

Meer informatie over aanvragen van verlof vindt u hier.  

Verzekeringen

Schoolverzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering

Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Er is geen annuleringsverzekering. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.

Meedenken

Communicatie is tweerichtingsverkeer. We stellen de mening van ouders op prijs en willen samen met hen bouwen aan een goede school. Twee keer per jaar organiseren we een klankbordavond per leerjaar/afdeling. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerlingcoördinator van uw kind. 

Ook als u tips of tops heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen, graag zelfs! 

Leerlingenstatuut

Havo 2019-2021

Vwo 2019-2021

 

 

Lotingsprocedure

Schoolveiligheidsplan

Verlofaanvraag

Bij verlof aan tandarts, huisarts, orhodontist etc. is verlof aanvragen mogelijk met een paarse kaart (verkrijgbaar bij de receptie) of  via dit formulier.

Graag tijdig, vóór afwezigheid, afgeven bij de receptie.

 

Bijzonder verlof (bruiloft, begrafenis etc.) kan via de mail aangevraagd worden bij de leerling-coördinator. 

Ondersteuningsplan

Afdeling

Leerlingenstatuut

Het Odulphuslyceum is één school, met twee verschillende afdelingen: één die opleidt voor het hoger beroepsonderwijs (havo), de ander die opleidt voor een universitaire opleiding (vwo).

Er zijn daarom verschillen in didactische en onderwijskundige aanpak, en ook sommige praktische zaken die te maken hebben met de twee verschillende gebouwen zijn anders geregeld.

Daarom hebben we er voor gekozen om voor iedere afdeling een eigen leerlingenstatuut op te stellen; als je ze zou vergelijken zul je overigens zien dat er heel veel overlap is.

Het spreekt voor zich dat de onderliggende waarden van het Odulphuslyceum uitgangspunt zijn en blijven voor beide afdelingen.

De leerlingstatuten vind je via deze link

 

Examenreglement

In het Examenreglement staat beschreven hoe het examen in zijn werk gaat. De rechten en plichten van leerlingen en school staan hierin beschreven. Samen met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vormen deze twee documenten de kern van wat er per vak getoetst wordt, wanneer, hoe zwaar dit meetelt, wat er in bijzondere situaties gedaan kan worden en hoe bepaald wordt of je aan het eind van de rit geslaagd bent. 

 

Overgangsregeling

In de overgangsregeling staat beschreven waaraan je moet voldoen om van de ene klas naar de andere te gaan of van de ene afdeling naar de andere. Er is een vwo-gedeelte en een havo gedeelte. Voor de leerlingen van de examenklassen geldt het examenreglement.

Vacatures/Stages

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Alle kinderen mogen meedoen...

In sommige situaties komt het voor dat ouder(s), verzorger(s) de kosten voor schoolse zaken niet kunnen betalen. Wanneer school ook geen mogelijkheden heeft, is het mogelijk dat ouders contact opnemen met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld zet zich in om kinderen van ouders met een laag besteedbaar inkomen alle kansen te bieden om erbij te horen.

Voor meer informatie kunt u terecht op diverse websites. 

Tilburg
Goirle en Riel
Hilvarenbeek
Gilze-Rijen eo
Oisterwijk

Mocht bovenstaande geschetste situatie van toepassing zijn, neemt u dan contact op met de rector van de school, de heer Jeroen Zeeuwen. Hij kan met u spreken over de mogelijkheden die school biedt (via het Odulphus Ondersteuningsfonds) en met u eventueel aanvragen bij Stg. Leergeld bespreken. In deze gevallen verzorgt de stichting Leergeld voor de school de inkomenstoets.

Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs en Portvolio; samenwerkingsverband VO Onderwijs Midden-Brabant   


De school maakt deel uit van Portvolio, het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant, Ringbaan Oost 240, 5018 HC  Tilburg, tel. 013-2100140. Samen met het Samenwerkingsverband geven wij vorm aan alle aspecten van Passend Onderwijs. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Het Odulphuslyceum maakt deel uit van Portvolio. In het samenwerkingsverband voor Tilburg Portvolio werken het regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over o.a. de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd-)zorg.

In-, door- en uitstroomgegevens

Op de site scholen op de kaart tonen wij  in-, door- en uitstroomgegevens van de afgelopen jaren.

Social Media Protocol

Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken OMO

Ouderbijdrage 2020-2021

Chromebook

 

Een chromebook is een eenvoudig type laptop waarmee in de Cloud gewerkt wordt. Alle leerlingen op het Odulphuslyceum werken met een dergelijk chromebook.

Het chromebook dient aan de volgende minimale systeemeisen te voldoen:
- Beeldscherm 11” inch
- 4 GB werkgeheugen
Een groter beeldscherm of meer werkgeheugen is uiteraard toegestaan. Andere devices zijn om onderwijskundige en organisatorische redenen niet toegestaan.

 • U bent bij de aanschaf vrij een eigen leverancier te kiezen; het Odulphuslyceum heeft geen contract gesloten met een ICT-aanbieder.  Vooral in de zomermaanden komen  bedrijven met interessante aanbiedingen. Kijk hiervoor op de site van o.a. bol.com of van de Mediamarkt. 
 • Bij de aanschaf kunt u een servicecontract of verzekering afsluiten.
  Wij raden u tenslotte aan een stevige sleeve of  beschermhoes aan te schaffen. 
 • Mochten er redenen zijn waarom de aanschaf van het chromebook lastig is, neem dan even contact op met de rector, de heer Jeroen Zeeuwen via mailadres jzeeuwen@odulphus.nl

 • Indien een chromebook in reparatie is, kan er, kosteloos, een leen-chromebook verstrekt worden.

 

 

Lotingsprocedure zij-instroom havo 4

Ouderrapport ondersteuningsprofiel

Klacht of compliment

Klacht of compliment

Hoewel wij met alle medewerkers van de school ons uiterste best doen om de schoolloopbaan van onze leerlingen zo prettig en goed mogelijk te laten verlopen, kan het op een bepaald moment wel eens mis gaan. Waar mensen werken, worden nu eenmaal fouten gemaakt. We vragen u vriendelijk om dat dan in ieder geval aan ons te laten weten, zodat wij op tijd kunnen ingrijpen. Dat kan via een mail aan info@odulphus.nl.

Als u ons een compliment wilt maken of anderszins een suggestie heeft, dan horen we dat natuurlijk ook graag.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om telefonisch of via de mail contact op te nemen met een van de leden van de schoolleiding.

We hopen natuurlijk dat we een klacht samen met u op kunnen lossen. Mocht dit echter niet het geval zijn dan vindt u informatie over de verdere procedure op de website van Ons Middelbaar Onderwijs. Deze iniformatie vindt u hier

Agenda

17-05-2021 Start centraal eindexamen
24-05-2021 tweede Pinksterdag
25-05-2021 Centraal eindexamen
31-05-2021
18:30
Plato presentatieavond
01-06-2021
19:00
Digitale informatieavond havo5/vwo6
Bekijk volledige agenda

Facebook

Ons Wapen