Schoolgids

Vakanties en vrije dagen

2023-2024

 Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
 Kerstvakantie 22 december 2023 t/m 5 januari 2024
 Carnavalsvakantie 9 februari t/m 16 februari 2024
 Tweede Paasdag 1 april 2024
 Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
 Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
 Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
 Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

 

Studiedagen/leerlingbesprekingen Leerlingen hoeven deze dagen niet naar school

Studiedag Donderdag 5 oktober
Studiedag Dinsdag 14 november
Leerlingbesprekingen Dinsdag 12 december
Studiedag Maandag 11 maart
Leerlingbesprekingen Dinsdag 9 april

 

 

2024-2025

 Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2024
 Kerstvakantie 20 december 2024 t/m 3 januari 2025
 Carnavalsvakantie 3 maart t/m 7 maart 2025
 Tweede Paasdag valt in meivakantie, 21 april 2025
 Meivakantie 21 april t/m 2 mei 2025
 Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
 Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
 Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025

Onze school

Algemeen

Het Odulphuslyceum is al meer dan een eeuw een begrip in Tilburg en er onlosmakelijk mee verbonden. De wortels voeren terug tot het eind van de 19e eeuw. 

U vindt onderstaand meer informatie over de geschiedenis van onze school, de naam en het wapen van de school, ons schoollied en uiteraard over onze schitterende glas in lood ramen.

              

Missie

Missie

Het Odulphuslyceum wil een school zijn waar in een veilige en rijke leeromgeving op een hoog niveau van, met en door elkaar wordt geleerd.

Relatie, vertrouwen, verdieping, verrijking en verantwoordelijkheid zijn sleutelbegrippen. De school gaat uit van een christelijke visie op mens en maatschappij, waarin naast eigen verantwoordelijkheid, zorg voor de mens en zijn omgeving, zien en gezien worden, respect en tolerantie centraal staan.

 

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een orgaan dat advies- en instemmingsrecht heeft bij tal van zaken die op school spelen. De raad bestaat uit drie geledingen: een personeelsgeleding, een oudergeleding en een leerlinggeleding. Samen bespreken zij o.a. op de agenda terugkerende onderwerpen zoals het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, de begroting en het schoolplan.

Samenstelling van de MR

In de personeelsgeleding zitten 6 personeelsleden. In de ouder- en in de leerlinggeleding zitten 3 ouders en 3 leerlingen. De samenstelling in het schooljaar 2023-2024 is als volgt:

Personeel:

 • dhr. H. Harts, secretaris MR
 • mevr. L. van den Broek
 • mevr. L. Erven
 • dhr. E. de Lange
 • mevr. M. Lutters
 • mevr. S. Verheggen, voorzitter PMR

Ouders:

 • mevr. M. Jakobs, voorzitter MR
 • dhr. R. Arntz
 • dhr. S. Jansen

Leerlingen:

 • dhr. K. van Akkeren
 • mej. S. van den Broek, voorzitter LMR
 • dhr. R. Latijnhouwers 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Ons Middelbaar Onderwijs kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel, worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen.

Contact

U kunt contact opnemen met de mr via de mail.    
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van de geledingen van de mr: Personeel, Leerlingen, Ouders.

De agenda van de laatste vergadering, of de eerstvolgende vergadering én de notulen van de laatste vergadering vindt u hier.
(let op: hiervoor dient u ingelogd te zijn)

Begeleiding

  

Algemene begeleiding

Goed in je vel ...

Wie dacht dat school een instituut is waar louter lesgegeven wordt, heeft het mis. 

In de eerste plaats is onze begeleiding er natuurlijk op gericht om  leerlingen zo goed mogelijk te laten leren. De vakdocent, de mentor en de leerlingcoördinator hebben hierin een belangrijk aandeel. Daarnaast is er veel aandacht voor keuzebegeleiding. Onze decaan is hiervoor samen met de mentoren verantwoordelijk.

Wanneer nodig bieden wij aanvullende ondersteuning aan. In het menu hiernaast zie je welke ondersteuningsmogelijkheden het Odulphuslyceum aan kan bieden.

 

 

Talentenbureau

Ruim baan voor talent!

Op het Odulphuslyceum zitten veel leerlingen met bijzondere talenten. Ze combineren hun studie met topsport of met een opleiding aan het conservatorium. Dat vereist veel tijd, energie en organisatievermogen.

Om leerlingen hierbij te helpen heeft onze school een talentenbureau. De primaire functie van het bureau is leerlingen ondersteuning te bieden bij de combinatie van hun studie met een sport- of muziekcarrière.

Maatwerk voor bijzondere talenten kan de volgende faciliteiten omvatten:

 • ruimte voor het volgen van trainingen/repetities, wedstrijden/uitvoeringen
 • (gedeeltelijke) vrijstelling van enkele vakken
 • ondersteuning bij het wegwerken van opgelopen achterstanden
 • aangepast toetsrooster
 • begeleidingsgesprekken
 • contact met clubtrainers en met docenten aan conservatorium
 • bezoek aan wedstrijden en uitvoeringen

Meer weten?

Neem gerust contact op met de talentbegeleider van het Odulphuslyceum!

Havo: via de leerlingcoördinatoren mevrouw Lisa de Graaf (onderbouw) of mevrouw Eefje Denissen (bovenbouw)

Vwo: sport -> de heer Louis van Gerwen 

Vwo: muziek -> mevrouw Quirien Hagens

 

Meer- en hoogbegaafdheid

Opsporing verzocht ...

Van meer- en hoogbegaafde leerlingen spreken we als een leerling een hoog intelligentieniveau koppelt aan bovengemiddelde creativiteit en motivatie. Het brein van deze leerlingen werkt anders. Vaak onthouden ze heel gemakkelijk, begrijpen snel complexe verbanden en zijn in staat heel creatief out-of-the-box te denken. Als hun nieuwsgierigheid onvoldoende wordt geprikkeld, dreigt het gevaar van demotivatie en onderpresteren.

Leerlingen in de onderbouw vwo en havo 1 kunnen deelnemen aan het Plato-project; leerlingen voeren hierbij zelfstandig een onderzoek uit tijdens (maximaal) 4 reguliere lessen per week. Aan het eind van het schooljaar organiseren de leerlingen zelf een presentatieavond voor ouder(s), verzorger(s), broers, zussen en klasgenoten.

Rol ouders

De begeleiding is een zaak van school, maar niet van school alleen. Ouder(s)/verzorger(s) hebben hierin ook een belangrijke rol. Het helpt wanneer zij weten hoe hun kind zich in diverse leersituaties gedraagt. Wanneer zij oog hebben voor het proces dat de leerling, diens docenten en de school doorlopen, kunnen zij de leerling op een prettige manier stimuleren om diens talent te ontwikkelen.

Stop onderpresteren

Voor leerlingen, hun ouders en hun docenten is het buitengewoon vervelend wanneer overduidelijk aanwezige talenten en kwaliteiten niet tot ontwikkeling komen. Het Odulphus maakt de begeleiding van meer- en hoogbegaafden daarom tot een speerpunt van zijn beleid. We pakken onderpresteren aan door te onderzoeken hoe we onze leerlingen kunnen stimuleren en door ze handvatten aan te reiken om op hun eigen niveau te presteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe het Odulphus de begeleiding van meer- en hoogbegaafden aanpakt? Maak dan een afspraak met onze begeleider meer- en hoogbegaafdheid: Sander van Hal.

Bijles

Keuzewerklessen (KWL)

Alle leerlingen kunnen gratis deelnemen aan keuzewerklessen (KWL). KWL is bedoeld ter ondersteuning. Wanneer je iets nog niet helemaal snapt en je wat extra hulp kunt gebruiken. Niet twijfelen, maar proberen en gebruik van maken, het kan je echt helpen. 

Leerlingen helpen leerlingen (tutoren)

Tevens kunnen bovenbouwleerlingen tegen een vergoeding van vijf euro per uur ondersteuning aan onderbouwleerlingen. Dat kan voor een bepaald vak zijn, maar ook meer algemeen bij huiswerk maken en bij het leren leren. Neem hiervoor contact op met de leerlingcoördinator van je afdeling. Zij helpen je heel graag verder!

Huiswerkbegeleiding externen

Op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag (tussen 15.15 en 16.45) is het mogelijk om, tegen betaling, huiswerkbegeleiding op school te krijgen. Wij stellen als school hiervoor ruimtes beschikbaar voor een instituut genaamd 'Scoren kun je leren'. In de toetsweken en projectweken proberen we de tijden aan te passen. Meer informatie: www.scorenkunjeleren.nl; Sylvie Willekens (06-13457772). 
Heb je interesse in eindexamentrainingen van Scoren Kun Je Leren? Klik dan op deze link

Ook hebben we goede ervaringen met studenten van Ready To School. Dit is een jongerenorganisatie met een hart voor het onderwijs. Bij Ready to school bieden ze huiswerkbegeleiding, bijlessen, examentraining etc. Hun begeleiding vindt niet op school plaats maar o.a. op hun hoofdkantoor op de Bredaseweg, bij ons om de hoek.
Meer informatie: www.readytoschool.nl of via nummer 013-5446202 
Heb je interesse in eindexamentrainingen van Ready to school? Klik dan op deze link

Ondersteuning

Passend Onderwijs

Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs Regio Tilburg Voortgezet Onderwijs (Portvolio). Het doel van dit samenwerkingsverband is een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de betrokken scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces binnen het onderwijs kunnen doormaken en dat leerlingen die ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Intern ondersteuningsteam

Het intern ondersteuningsteam komt regelmatig bij elkaar voor een intern zorgoverleg (IZO) en bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, de zorgconsulent, de conrector met ondersteuning in de portefeuille, de maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de preventiemedewerker van Indigo/GGZ en de schoolcontactpersoon van samenwerkingsverband PortVolio. De leerlingen die besproken worden, zijn aangemeld door de mentoren en/of de leerlingcoördinatoren. Ouders en leerlingen zijn altijd op de hoogte van aanmelding. De aard van de problematiek is in deze gevallen zodanig dat de mentor en/of ouders ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding van de leerling.

Het ondersteuningsteam zoekt naar passende hulp bij specifieke problemen. Soms volgt een advies om gerichte hulp binnen de school te raadplegen. Leerlingen krijgen dan contact met het intern ondersteuningsteam of een ambulant begeleider van Onderwijs Centrum Leypark of expertise centrum de Kracht. Wanneer de hulpvraag daartoe aanleiding geeft, wordt er doorverwezen naar externe begeleiding. Ook kan een advies volgen om een extern onderzoek te laten verrichten. Redenen van doorverwijzen kunnen de zwaarte van de hulpvraag of een niet aan school gerelateerde hulpvraag zijn.

OPDC en VSO

Soms komt het voor dat de ondersteuning die de school kan bieden niet toereikend is aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling. Portvolio heeft bij Track013 (OPDC) drie bovenschoolse voorzieningen ondergebracht, namelijk Back On Track, Track 2.0 en TopTrack. Dit is voor leerlingen die tijdelijk buiten de eigen school extra ondersteuning en onderwijs nodig hebben. Het ondersteuningsteam draagt de verantwoordelijkheid van doorverwijzing naar de Toetsingscommissie (TC). Portvolio is eindverantwoordelijk voor de plaatsing op Track013, evenals voor een mogelijke plaats op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Zorg Advies Team (Zat)

Zes keer per jaar komt het Zorg Advies Team bij elkaar voor overleg. Hierbij zijn het interne ondersteuningsteam van de school, de leerplichtambtenaar en de schoolcontactpersoon vanuit PortVolio aanwezig. Op verzoek kunnen andere externe instanties aanschuiven (bijvoorbeeld jongerenwerk of de wijkagent). Goede samenwerking tussen de school en zorgpartners zorgt voor afstemming tussen alle partijen zodat passende ondersteuning gerealiseerd kan worden.

 

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie/Dyscalculie

De dyslexie/dyscalculieregeling beschrijft welke speciale regels bij proefwerken e.d. gelden voor de betrokken leerlingen. Er is geen ruimte om leerlingen extra te begeleiden op dit vlak, bijvoorbeeld via remedial teaching. Wel zijn er een dyslexiecoördinator en een dyscalculiecoördinator, die er voor zorgen dat alle dyslectische en dyscalculische leerlingen in beeld zijn en blijven. Deze coördinatoren bepalen in overleg met leerling en ouders op basis van het onderzoeksrapport en de verklaring welke faciliteiten gewenst zijn of geboden kunnen worden.

In de brugklas worden alle leerlingen gescreend op spellingsniveau en begrijpend leesniveau. Leerlingen die opvallende scores halen, worden na dossierstudie verder gescreend.

Voor dyslectische leerlingen bieden wij ondersteuning d.m.v. Read&Write. Dit programma kan (bijna) alle bestanden op het Chromebook voorlezen. Read&Write kan door leerlingen worden ingezet bij proefwerken en compo’s. In de onderbouw is bij het vak Nederlands de spelspieker toegestaan, ook is er bij alle vakken een aangepaste normering voor spellingfouten.

Het dyslexieprotocol vindt u hier.

Dyscalculische leerlingen mogen in de onderbouw gebruik maken van de hulpkaartjes van Braams en hebben ook bij toetsen altijd de beschikking over de rekenmachine. In de bovenbouw worden deze faciliteiten niet meer toegestaan in verband met de richtlijnen van het centraal eindexamen.

Het dyscalculieprotocol vindt u hier.

Sociale vaardigheid (SOVA)

Een steuntje in de rug

Voor leerlingen uit de onderbouw die niet lekker in hun vel zitten en een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van sociale vaardigheden bieden wij de SOVA-training aan. De basis van deze training ligt in het durven geven van je mening, jezelf kunnen presenteren, ja en nee durven zeggen, samenwerken met anderen en nog veel meer elementaire sociale vaardigheden.

De aanmelding loopt via de mentor en leerling coördinator in overleg met ouders en leerling. Er volgt een intake gesprek met de leerling. Als er gekozen wordt om de SOVA training te volgen wordt er van je verwacht dat je aan alle 8 sessies deelneemt.

Meer informatie? Mail trainer Dirk-Jan de Beer.

Faalangst

Da's Boffen ...

De training Bewust Omgaan met Faalangst (BOF-training) is geschikt voor leerlingen die last hebben van overmatige spanning rondom schooltaken, waardoor zij niet functioneren of presteren op het niveau dat haalbaar is als die spanning er niet zou zijn of als de spanning (een stuk) minder zou zijn. De aanmelding loopt via de mentor en leerlingcoördinator in overleg met ouders en leerling.

Faalangstige leerlingen denken veelal vanuit een negatief zelfbeeld. Niet alle leerlingen met faalangst hebben een negatief zelfbeeld, maar het gevaar om dit te ontwikkelen is aanwezig.

Het accent in hun denk- en voelpatroon ligt op mislukking, niet op succes. Het streven is dat na het volgen van de training het zelfbewustzijn van de leerling is vergroot en dat ze met meer (zelf)vertrouwen en minder spanning op een positievere manier met schooltaken om kunnen gaan. De training wordt gegeven door gespecialiseerde docenten die aan de hand van een intakegesprek met de leerling eerst kijken of de leerling gebaat zou zijn bij deze training. De training start bij voldoende aanvraag één keer per jaar voor onderbouwleerlingen en één keer voor bovenbouwleerlingen. De training bestaat buiten het intakegesprek nog uit vijf groepssessies van 90 minuten.

Schoolmaatschappelijk werk

Een positieve wending ...

Je zit op school om je diploma te halen. Soms gebeuren er echter dingen in je leven waardoor je op school minder goed vooruit komt. Gevolgen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld slechte resultaten haalt of je ongelukkig voelt op school. Praten met vrienden of familie gaat niet of helpt niet. Wanneer je er niet uit komt, kan schoolmaatschappelijk werk je weer op weg helpen. De maatschappelijk werker helpt je om je eigen leven weer een positieve wending te geven. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt samen met jou wat er aan de hand is, stemt af met je naasten, zoals ouders/verzorgers, en hoe jullie dat kunnen oplossen. Dat gebeurt met een plan van aanpak. Je kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor allerlei problemen, bijvoorbeeld als je:

 • niet lekker in je vel zit of onzeker, eenzaam of angstig bent, weinig sociale contacten hebt of wordt gepest
 • drugs of alcohol gebruikt of hier vragen over hebt
 • zorgen hebt over een vriend, vriendin of familie
 • thuis in een vervelende situatie zit, bijvoorbeeld door ruzie, mishan­deling of scheiding
 • spijbelt of geen zin hebt om naar school te gaan
 • een kort lontje hebt en daardoor snel boos wordt
 • eet- of slaapproblemen hebt
 • financieel in de knoei zit
 • vragen hebt over gender en seksualiteit
 • iets vervelends hebt meegemaakt en daarover wilt praten
 • een dierbaar persoon bent verloren

In sommige gevallen heb je aan een paar gesprekken genoeg om er weer tegenaan te kunnen, maar soms heb je voor langere tijd hulp nodig of is het beter om bij een andere instelling dan het schoolmaatschappelijk werk hulp te zoeken. De schoolmaat­schappelijk werker zorgt er dan voor dat jij de juiste hulp krijgt. De schoolmaat­schappelijk werker gaat vertrouwelijk om met de gesprekken die jij met hem of haar hebt. Ben je zestien jaar of ouder, dan beslis je altijd zelf of je ouders bij de gesprekken aanwezig mogen zijn of hier infor­matie over krijgen. Als je nog geen zestien jaar oud bent, bespreekt de schoolmaatschap­pelijk werker met jou de mogelijkheden.

Je kunt samen met de mentor of leerlingcoördinator via het interne ondersteuningsteam een aanvraag doen om schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Bij een crisissituatie kan het zijn dat het intern ondersteuningsteam rechtstreeks contact opneemt met de schoolmaatschappelijk werker.

Structurele ondersteuning

Structurele begeleiding 

Wanneer het interne ondersteuningsteam besluit dat een leerling structureel extra ondersteuning nodig heeft, wordt er in samenspraak met ouder(s) een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit is een wettelijk verplicht document voor alle leerlingen die structurele begeleiding krijgen bovenop de basisondersteuning die de mentor biedt. Hierin beschrijft de school wat de kenmerken van de leerling zijn, welke onderwijsdoelen worden nagestreefd en welke ondersteuning de leerling nodig heeft om dit te kunnen behalen. Het OPP wordt tweemaal per schooljaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

Binnen de school werken we met coaches om leerlingen extra ondersteuning te bieden buiten de klas bij met name schoolse zaken. Deze coaches werken samen met het intern ondersteuningsteam. Daarnaast worden leerlingen met een visuele beperking begeleid door een interne coach en door een ambulant begeleider van Visio. Kentalis begeleidt auditief beperkte leerlingen.

Internationalisering

Internationalisering algemeen

Internationalisering op het Odulphuslyceum

Sinds 2013 is internationalisering één van de pijlers in het onderwijsprogramma van het Odulphuslyceum in Tilburg. Wat begon om aan de behoefte aan meer internationale ervaring en de voorbereiding op global citizenship te voldoen, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig internationaliseringsprogramma voor klas 3 t/m 6 waarin ook een ander doel van de school in toenemende mate wordt vervuld: extra uitdaging en motivatie bieden aan leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Wilt u meer weten over wat we aanbieden en waarom we dat doen? Bekijk dan deze presentatie voor alle informatie!

Uitwisselingen

De internationalisering begon met verschillende uitwisselingen binnen Europa en via deelname aan 2 Comeniusprojecten, waarin circa 7 landen gedurende 2 jaar gezamenlijk aan een thema werkten. Daarbij bleek dat internationalisering ook extra uitdaging kon bieden. De leerlingen werkten wekelijks een uur samen aan de thema-opdrachten, deelden de uitkomsten en presenteerden deze aan elkaar tijdens drie gezamenlijke bijeenkomsten door heel Europa.

Onderzoekscomponent

Dit inzicht heeft het internationaliseringsbeleid veranderd: alle uitwisselingen hebben nu een onderzoekscomponent. Hierbij werkt de Odulphusleerling met zijn buitenlandse partner aan een zelfgekozen thema en dit, veelal vergelijkend onderzoek, wordt tijdens het returnbezoek aan de groep gepresenteerd. Ook zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om de educatieve component – en daarmee de uitdaging – binnen de internationaliseringsactiviteiten te verhogen.

Wetenschappelijke conferenties

Hierna volgden deelnames aan allerlei wetenschappelijke conferenties in Nederland (INESPO) en daarbuiten (Water is Life en meerdere science fairs). De impact van deze conferenties, waaraan honderden zeer gemotiveerde leerlingen van topscholen deelnemen, op onze leerlingen is enorm. Deze positieve geluiden zoemen door de school en er is een constante stroom gegadigden. De leerlingen doen aan de conferenties mee met hun profielwerkstuk en de internationale mogelijkheden zetten hen ertoe aan eerder met hun profielwerkstuk te beginnen en de lat voor zichzelf hoger te leggen.
Om meer leerlingen de unieke ervaring van de science fairs te kunnen bieden, zijn we als eerste school op het vasteland van de EU lid geworden van het gerenommeerde ISSN (International Science Schools Network). Dit lidmaatschap biedt talloze nieuwe mogelijkheden vanwege de internationale contacten binnen het netwerk: denk hierbij aan internationale projecten en docentenuitwisselingen.

Doel

Ons doel is om het aanbod zo groot te maken dat iedere leerling in de schoolloopbaan de kans heeft om minimaal één keer aan een internationale activiteit deel te nemen. Sommige leerlingen grijpen deze kans zelfs vaker dan één keer. Natuurlijk zit hieraan ook een financiële kant. De kosten bij de uitwisselingen worden door het principe van verblijf en verzorging bij gastfamilies in de hand gehouden en de meeste science fairs worden grotendeels door bedrijven gesponsord. Desondanks zijn er uiteraard kosten voor het vervoer en het programma in Nederland en vraagt deelname dus een flinke financiële investering, zeker voor ouders met meerdere kinderen op onze school. Waar dit voor problemen zorgt, wordt in samenspraak met de school naar een passende oplossing gezocht.

2023-2024

Na een succesvol schooljaar vorig jaar, zijn er ook dit jaar weer talloze activiteiten. 

Nieuw is de mini-uitwisseling van 4 dagen met enkele tweedeklassers naar Brugge.

klas 3 gaat op uitwisseling naar Spanje en Slovenië (in de herfst), Z-Italië en N-Italië en Tsjechië (voorjaar). Helaas is onze nieuwe partnerschool in Denemarken weggevallen. Voor deze groep gaan we op zoek naar een passende andere activiteit.

Nieuw: Een groep van 21 leerlingen uit V5/V6 gaan in Oktober naar Taiwan. Deze leerlingen hebben allemaal Chinees gevolgd en kunnen dit hier nu gaan oefenen. Waarschijnlijk komen de Taiwanezen in het voorjaar onze kant op. (Deze uitwisseling vervangt onze 2 Chinese partnerscholen, waarmee het contact door de steeds strenger wordende overheid aldaar helaas verwaterd is.)

Er wordt gekeken of we dit jaar weer terug kunnen naar onze partnerschool in India. We steunen daar al jaren een school in een kansarme wijk met onze goede doelen acties. In de jaren voor Corona gingen er ook 5 leerlingen een dikke week vrijwilligerswerk doen.

De uitwisseling met Yogyakarta (klas 5) vorig jaar was wederom een succes, maar we gaan dit (op hun verzoek) om het jaar doen. We zoeken nog naar een school in die regio voor de tussenliggende jaren.

De uitwisseling klas 4 naar Iran zal helaas nog even op zich laten wachten. De politieke situatie is daar nog veel te instabiel en we houden onze vrienden daar in onze gedachten.

Zoals voorgaande jaren bezoeken we met V6/H5 (en een paar lln van V5) weer verschillende science fairs: In november in Kyoto, Japan. In december in Brisbane Australië. In Januari bij KVIS in Thailand en in juni gaan er 7 leerlingen van V5 naar de water is Life science fair nabij Vancouver, Canada.

Voor de leerlingen die zich juist ná Odulphus internationaal willen oriënteren is er in het najaar weer een buitenlandmarkt op school. Hier vind je informatie over allerlei opties van studie tot vrijwilligerswerk.

Agenda

oktober

Deelname uitwisselingen Taiwan - Klas V5-6 (met Chinees)

Deelname uitwisselingen binnen Europa - Klas H3/V3

Deelname groepsreizen binnen Europa - Klas H4/V4

november

Deelname Science Fair  - JSSF Kyoto - Klas H5/V6

december

Deelname Science Fair  - ISSF Brisbane - Klas H5/V6

januari

Deelname Science Fair - KVIS Thailand - Klas H5/V5/V6

Mei

Deelname uitwisselingen binnen Europa - Klas H3/V3

juli

Deelname Science Fair - Water is Life Vancouver - Klas V5

Reglementen, statuten, etc.

Ons Middelbaar Onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs - De vereniging

De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs               

Het Odulphuslyceum valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. 

De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is omo@omo.nl.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. Bovendien stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie van Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Rechten en plichten

Ter inzage ...

Alle hieronder genoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen, als afgeleide van het managementstatuut.

NB. voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens persoonsgegevens worden verwerkt.Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contactg gezocht worden via de rector, de heer Frans Claassens. 

Het Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure die wordt  gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie

Voor de school is een regeling vastgesteld door de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden.

Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.

 

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten.

De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:

 • noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
 • Noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
 • passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

 

Stages en AOS

Stage op Odulphus

Lesgeven, opleiden én onderzoek doen. Odulphus maakt sinds een aantal jaren deel uit van een samenwerkingsverband tussen negen scholen voor voortgezet onderwijs en zes opleidingsinstituten, waaronder Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT), Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT), Radboud Docenten Academie (RDA) en Eindhoven School of Education (EsoE), Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) en Fontys Sporthogeschool (FSH). Dit is de Academische Opleidingsschool Tilburg (https://aos-omo.nl/aosmb-tilburg/). We dagen je uit om jezelf tot leraar te ontwikkelen in een dynamische omgeving. 

AOS-T
Binnen de AOS-T krijgen collega’s in opleiding (CIO) de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een contextrijke leeromgeving. CIO’s worden begeleid door een opleidingsteam, bestaande uit een WPB (werkplekbegeleider), een SO (schoolopleider ) en een afgevaardigde van de lerarenopleiding (IO = instituutsopleider).

Een deel van het curriculum van de lerarenopleidingen wordt in samenwerking met de betrokken scholen vormgegeven. De uitvoering van het curriculum vindt plaats op de werkplek , waardoor er een verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en de praktijk.

Onderzoek
Onderzoek in de school is één van de speerpunten van de AOS-T. Het doen van onderzoek  en het ontwikkelen van een onderzoekende houding dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Uiteindelijk wil de AOS-T het leren van de leerlingen verbeteren.

Stageplaatsen 24-25

FLOT 2: En
FLOT 3/4: En, Wi

Master (FLOT, ULT, RDA of EsoE):
Wi, En, Fr 

Ben je na het lezen van deze pagina nóg enthousiaster geworden over een stage op Odulphus mail dan een motivatie en cv naar de schoolopleider Daniëlle Verdult (dverdult@odulphus.nl

In het schooljaar 2024-2025 heeft het ondersteuningsteam de volgende twee stageplekken:
1. Master pedagogische wetenschappen / Master kind en jeugd pyschologie. 
Deze stageplek is inmiddels ingevuld. Je kunt hier niet meer op reageren voor het schooljaar 2024-2025.
 
2. HBO Pedagogiek derde of vierde jaars. 
Brief en cv kan gericht worden aan Lenneke Rijnders (lrijnders@odulphus.nl).

Vacatures

Vacature(s): 

Het Odulphuslyceum (ca. 1500 leerlingen) is een school voor havo, atheneum en gymnasium en is aangesloten bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Onze school bestaat al sinds 25 september 1899! Het is een moderne school, maar ook eentje met gevoel voor traditie, waar voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te ontplooien. Onze wapenspreuk luidt ‘Fortis in Fide’ oftewel 'sterk in vertrouwen'. Vertrouwen als basis voor alle onderlinge relaties en contacten. Dat betekent dat er veel kan en mag binnen de afgesproken kaders. 

De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. 

Momenteel zijn er bij het Odulphuslyceum geen openstaande vacatures.

Voor schooljaar 2024-2025 zijn er diverse scholen van het Ons Middelbaar Onderwijs op zoek naar nieuwe collega's. Via bijgaande link komt u op de betreffende vacaturepagina met een actueel overzicht en de mogelijkheid direct te solliciteren. 

Nieuwe leerlingen

Scholen op de kaart

Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.

Benieuwd naar het Odulphuslyceum? 
Klik hier dan snel voor het vwo of
voor de havo

Contact

Personeelsgegevens

nadere info volgt

 

Contactgegevens

Het Odulphuslyceum is, buiten schoolvakanties en feestdagen, van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 12.15 uur en van 12.45 tot 16.30 uur.

Telefoon  : 013 5426652 (klik hier voor ziekmeldingen)
E-mail : info@odulphus.nl

Magister

In Magister zijn steeds de meest recente toets- en rapportcijfers en de absentenregistratie voor ouder en leerling beschikbaar.

Inloggen

Ouders, leerlingen en docenten kunnen via deze link naar Magister: odulphus.magister.net

De meest gestelde vragen:

Hoe kun je inloggen als ouder?

U heeft per mail de inloggegevens ontvangen. Deze gegevens blijven geldig zolang uw kind(eren) onderwijs volgen op het Odulphuslyceum. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen, minimaal 5 posities, dit kan via de knop beheer/account, mijn account. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kun uw bij het aanmeldscherm kiezen voor wachtwoord vergeten.

Als u bent ingelogd verschijnt linksonder een foto van uw kind/één van uw kinderen. Indien van toepassing kunt u hier uw andere kind selecteren.

Handleidingen voor Magister web en de Magister app kunt u vinden via deze link: https://www.magister.nl/voor-iedereen/leerlingen-en-ouders/

18 jaar en Magister

Als leerlingen 18 jaar worden, zorgt Magister er automatisch voor dat de ouder(s), verzorger(s) niet meer bij de gegevens van hun kinderen kunnen. Cijfers zijn dan b.v. niet meer toegankelijk. Maar het betekent ook dat ouder(s), verzorger(s) geen uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven etc. meer ontvangen. Dit is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij adviseren ouder(s), verzorger(s) en leerlingen rond de 18e verjaardag van de leerling in gesprek te gaan over de wenselijkheid om als ouder/verzorger geïnformeerd te blijven. De leerling kan zelf in Magister aanvinken dat de ouder(s), verzorger(s) weer toegang krijgt/krijgen. 

Magister helpdesk

Mocht u problemen hebben met inloggen dan kunt u via e-mail contact opnemen met de Magister Helpdesk. 

Welkom

Dit is het Odulphuslyceum

Wij zijn Odulphus

Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school telt op dit moment ca. 1500 leerlingen. Twee derde van de leerlingen haalt een vwo-diploma, een derde een havo-diploma. Onze gymnasium-afdeling is verreweg de grootste in de regio Tilburg. Onze havo-afdeling werkt volgens een uniek concept en zit in een apart gebouw. 

Sterk in vertrouwen

Onze school bestaat al sinds 25 september 1899! Het is geen traditionele school, maar wel een school met gevoel voor traditie. Leerlingen voelen zich snel thuis op het Odulphus. Een school waar voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te ontplooien. Onze wapenspreuk luidt ‘Fortis in Fide’ oftewel 'sterk in vertrouwen'. Vertrouwen als basis voor alle onderlinge relaties en contacten. Dat betekent dat er veel kan en veel mag binnen de afgesproken en vaak vanzelfsprekende kaders.

Haal het beste uit jezelf

Een prima sfeer en een veilige omgeving zijn randvoorwaarden om een zo optimaal mogelijk studieklimaat te creëren. Wie met plezier en zin naar school komt, presteert beter en haalt goede resultaten. De lat ligt hoog. We dagen leerlingen uit om het beste uit zich zelf te halen en durven daaraan eisen te stellen. We kijken daarbij altijd naar het individu, bieden maatwerk waar nodig en zijn bereid om onconventionele oplossingen te bedenken. Onze doorstroom- en eindexamenresultaten zijn prima.

Schoolgids

Een papieren schoolgids reiken we niet meer uit. Alle informatie staat op de website. Die vormt de spil in onze communicatie. Dan moet je geen dingen dubbel doen. Een goede zoekmachine brengt u snel bij de gewenste gegevens. Op veler verzoek hebben we een aantal zaken uit de site gebundeld en er een eenvoudige digitale schoolgids van gemaakt. Zonder toeters en bellen, foto's of illustraties. Als extra service dus voor de 'liefhebbers'. 

Kwaliteit

Onderwijsinspectie

Meten is weten

Op de website van de onderwijsinspectie zijn allerlei statistische gegevens over de school te bestuderen. Ook kunnen scholen met elkaar vergeleken worden. Een school is natuurlijk meer dan de optelsom van alle cijfers, maar toch kunne we niet om de harde feiten heen.

Klik hier om alle zaken op een rijtje te zetten.  

Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks Tevredenheidsonderzoek

Ieder schooljaar tussen februari en mei nemen wij een Tevredenheidsonderzoek af onder leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Hierin staan de thema's tevredenheid en veiligheid centraal. De meest recente resultaten kunt terugvinden op website van www.scholenopdekaart.nl onder het kopje Waardering.

Havo (algemeen)

Vwo (algemeen)

Atheneum en Gymnasium op Odulphus

De vwo-afdeling bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs binnen een geglobaliseerde wereld. Vraagstukken overstijgen traditionele grenzen en vakgebieden en worden daarmee complexer.

Om deze wereld te begrijpen en daarbinnen van betekenis te kunnen zijn, is het nodig om als mens een stevig fundament te hebben. Binnen ons onderwijsconcept vormen daarom persoonlijk leiderschap, een onafhankelijke manier van denken en een brede kennisbasis de hoofddoelen die de leerlingen optimaal voorbereiden op een academische studie. Naast kennis van zaken vraagt dit van de leerling ervaringen in internationale context, vakoverstijgende vaardigheden en ontwikkeling van zijn morele kompas.


Blijf nieuwsgierig

In het curriculum wordt veel aandacht ingeruimd voor het leggen van een grondige kennisbasis, waarbij de leerling de ruimte krijgt zich te verdiepen. Naast de erkenning van de waarde van kennis stimuleert en faciliteert het vwo-onderwijs nadrukkelijk de persoonlijke vorming van de leerling. Vertrouwen, verantwoordelijkheid, plezier in leren en een onderzoekende, kritische attitude zijn sleutelwoorden bij de ‘Bildung’ van onze leerlingen. De afgelopen jaren heeft het vwo derhalve zijn onderwijs verder ontwikkeld op grond van de drie pijlers nieuwsgierigheid, ontplooiing en zelfstandigheid.


Samen

Het vwo-onderwijs is er daarnaast op gericht de leerlingen samenhang te laten ervaren. We werken in een saamhorige, hechte gemeenschap waarin we klaar staan voor elkaar en waarin we van elkaar leren. In onderwijskundige ontwikkelingen streven we naar de coherentie tussen de vakken: een gedegen mix van vakspecifieke onderdelen en leerdomeinen. Binnen de leerdomeinen werken we onder andere internationalisering, onderzoeksvaardigheden en burgerschap verder uit.

 

Vwo = atheneum en gymnasium

Het vwo bestaat uit twee afdelingen: atheneum en gymnasium. Hét grote onderscheid zit in het feit dat je op het gymnasium de vakken Latijn en/of Grieks volgt. Talen die helpen in de zoektocht naar een kijk op ‘het grote geheel’, die laten genieten van mythologische en filosofische verhalen en die helpen bij het leren van andere talen. Het atheneum leidt eveneens op voor wetenschappelijk onderwijs. Ook hier krijgen zaken als onderzoeksvaardigheden, retorica en logica de nodige aandacht. In de onderbouw van het atheneum is er meer tijd en ruimte voor vakken doordat Latijn en Grieks hier niet gevolgd worden.
Het is mogelijk om na de havo/vwo-brugklas te kiezen voor de tweede klas gymnasium. Het is ook mogelijk om na de eerste klas gymnasium te kiezen voor de tweede klas van het atheneum. Keuzes maken doen we samen, zodat we samen zo goed mogelijk weten wat we doen en waarom we het doen.

 

Eerste klas gymnasium

Op Odulphus is er de mogelijkheid om te starten in de eerste klas van het gymnasium. Het voordeel hiervan is dat leerlingen direct te maken krijgen met Grieks, Latijn, mythologie en filosofie doordat ze het eigen vak Humaniora aangeboden krijgen. Op die manier maken ze voorzichtige eerste stappen. Verder is het voor deze leerlingen goed dat ze na de basisschool stof op niveau aangeboden krijgen. Het leren leren moet niet langer worden uitgesteld. Bijkomend voordeel is dat men doorgaans met gelijkgestemden in de klas zit, wat de motivatie ten goede komt.
Leerlingen die belangstelling hebben voor deze klas dienen te beschikken over een flinke dosis nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en brede interesses. Het tempo waarin de reguliere lesstof wordt behandeld ligt hoger dan in de havo/vwo-brugklas, zo ontstaat tijd voor extra verdieping. Je kiest bewust voor gymnasium 1. Voor gymnasium 1 hebben leerlingen een enkelvoudig vwo-advies nodig van de basisschool.

 

Steam en Big History

Twee vakken waarbij het prikkelen van de nieuwsgierigheid en het zoeken naar samenhang tussen disciplines centraal staan, zijn Steam en Big History.

Leerlingen in de onderbouw krijgen het vak Steam (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Hier leren ze om zelfstandig wetenschappelijk interdisciplinair onderzoek te doen, o.a. op het gebied van waterproblematiek.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgen leerlingen in de bovenbouw het vak Big History. In dit vak wordt 13,8 miljard jaar geschiedenis behandeld, van oerknal tot heden. We kijken naar de belangrijkste wetenschappelijke theorieën over de mens en het universum, hoe deze theorieën tot stand zijn gekomen, en hoe alles met elkaar samenhangt: iedere wetenschap (alpha, bèta of gamma) onderzoekt immers een deel van dezelfde grote puzzel. Big History kijkt naar de puzzel in het geheel, en vormt daarmee de link die alle andere vakken met elkaar verbindt.

 

Pre-gymnasium

Sommige leerlingen uit groep 8 zijn steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Veel van hen vinden dat in ons pre-gymnasium. We bieden deze leerlingen op tien woensdagochtenden een verrijkingsprogramma dat behalve de uitdaging ook laat zien hoe het onderwijs op het gymnasium er uit ziet. Voor meer informatie klik je pre-gymnasium.

Gymnasium Plus (algemeen)

Gymnasium Plus (GP)


Compact, onderwijs op maat en gericht op talent- en persoonsontwikkeling

Wordt tegen jou geregeld gezegd dat je snel en slim bent, heb je misschien zelfs één of twee groepen op de basisschool overgeslagen, heb je wel groep 8 helemaal gevolgd, heb je een vwo-advies van je juf of meester gekregen en wil je net wat meer dan een gewone vwo- of gymnasiumklas?
Dan is GP iets voor jou!

Het Odulphuslyceum is sinds schooljaar 2015-2016 met GP gestart: een speciale klas voor leerlingen die nieuwsgierig, slim en snel zijn. Zij zijn intelligent, werken graag, gemakkelijk en vaak samen aan open opdrachten, zijn toe aan vervolgonderwijs en kunnen wellicht qua leren leren nog extra begeleiding gebruiken.

In een veilige en uitdagende omgeving, krijgen deze leerlingen, naast vakken uit het reguliere curriculum zoals bijvoorbeeld Cambridge Engels, wiskunde, steam en biologie, bijzondere vakken, zoals Chinees, PLATO (pientere-leerlingen-aanzetten-tot-onderzoek) en filosofie (Humaniora). We besteden in de meerdere mentorlessen per week extra aandacht aan de sociaal/emotionele vorming en studievaardigheden. We werken dan onder andere met ‘Breingeheimen’. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt.

Verder hechten we op school aan brede Bildung (vorming); daarom krijgt ook creatieve ontwikkeling aandacht bij onder andere de vakken beeldende vorming, muziek en drama. Lichamelijke opvoeding ontbreekt natuurlijk ook niet: in GP1 drie uur per week.

Gymnasium Plus biedt extra uitdaging en differentiatie gedurende de gehele onderbouw. Na de onderbouw gaat de leerling in principe naar vwo 4. Aan het eind van elk schooljaar in GP kijkt de leerling samen met zijn ouder(s), verzorger(s) en het GP-team wat een goede vervolgstap is.

Voor meer informatie klik je hier.

Havo Programma van Toetsing Bovenbouw (PTB) en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

PTB & PTA

PTB staat voor Programma van Toetsing Bovenbouw. Deze toetsen vallen niet onder het examenreglement.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Deze toetsen vallen wel onder het examenreglement.

Daarnaast is er nog de overgangsregeling voor havo 1 t/m 4.

PTA's zijn onder voorbehoud van instemming MR.

 

PTB havo 4

 

 

PTA havo 5

 

PTA havo 4

 

LET OP: bij biologie SE04 tijdsduur is veranderd van 1 dagdeel naar 90 minuten. 

 

 

Vwo Programma van Toetsing Bovenbouw (PTB) en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

PTB & PTA

PTB staat voor Programma van Toetsing Bovenbouw. Deze toetsen vallen niet onder het examenreglement.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Deze toetsen vallen wel onder het examenreglement.

Daarnaast is er nog de overgangsregeling voor vwo 1 t/m 5.

PTA's zijn onder voorbehoud van instemming MR.

 

PTB vwo 4

 

 

PTA vwo 4

 

 

PTB vwo 5

 

                                                     

PTA vwo 5

PTA vwo 6

Communicatie algemeen

Contact

Er zijn vele manieren om met elkaar te communiceren. Het wordt ook wel gebruikt als container begrip. Voorop staat dat het tweerichtingsverkeer is. Dat is de basis. Natuurlijk zijn er talloze meer of minder formele kanalen (zie hieronder), maar wij vinden het prettig als u contact met ons opneemt wanneer u daar behoefte aan hebt. Dat nemen wij ons ook voor. 

1. Via de mentoren

De mentoren beschikken over de meest recente studieresultaten van de leerlingen. Ouders kunnen hierover met hen contact opnemen. Ook voor zaken die te maken hebben met het welzijn van de leerling, kunnen de ouders het best contact opnemen met de mentor. Wij raden ouders aan de mentor te informeren, als door persoonlijke, gezins- of familieomstandigheden de leerprestaties van hun kind nadelig beïnvloed kunnen worden. Dat voorkomt dat we pas achteraf vernemen dat minder goede resultaten te verklaren zijn door oorzaken die buiten de schuld van de leerling liggen.

2. Via de leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op een afdeling. Zij handelen leerlingzaken af en communiceren hierover, indien nodig, met thuis. Zij bewaken ook de sfeer en het klimaat op de afdeling.
U kunt altijd met hen contact opnemen over zaken die niet direct tot de taken van de mentor horen.

3. Via rapportages

De leerlingen van klas 1 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis, de leerlingen van de overige klassen alleen aan het eind van het jaar.
De cijfers zijn ook digitaal via Magister toegankelijk via een persoonlijke inlogcode. Daar vindt u steeds de laatste stand van zaken.

In het begin van het schooljaar krijgen ouders van leerlingen in de onderbouw informatie over de verschillende weegfactoren die we hanteren. In de bovenbouw blijven alle cijfers voor dossiertoetsen van invloed op alle rapportcijfers tot aan het eindexamen. Informatie over de wijze van toetsen, weegfactoren, planning van toetsen etc. staat in het zogenaamde ‘Programma van Toetsing en Asluiting’ dat elke bovenbouwleerling uiterlijk vanaf 1 oktober digitaal tot zijn beschikking heeft via de ELO

4. Via ouderavonden en op afspraak met vakdocenten

De school kent drie soorten ouderavonden. (algemene ouderavonden, ouderavonden vakdocenten,voorlichtings ouderavonden). De data van de avonden staan tijdig in Magister, op de website en in de E-dulphus (ons digitale infobulletin voor ouders). Inschrijven voor ouderavonden geschiedt digitaal. Informatie over ouderavonden wordt altijd verzonden aan ouder 1, ouder 2 is uiteraard van harte welkom om samen met ouder 1 aanwezig te zijn. 
Op de algemene ouderavonden staat informatie centraal die voor alle ouders van kinderen in een bepaald leerjaar van belang is. Zo zijn er voorlichtingsavonden voor ouders van brugklassers over de keuze voor gymnasium, atheneum of havo, voor ouders van derdeklassers over de profielkeuze, voor ouders van vierdeklassers over de Tweede Fase en voor ouders van examenkandidaten over vervolgstudies.

Daarnaast zijn er ouderavonden waarop ouders kunnen spreken met de mentor of met de vakdocenten van hun kind. De mentoren zijn het best geïnformeerd over de leerling, zijn gedrag en werkhouding. Ouders kunnen ook telefonisch, via de administratie, een afspraak maken met een vakdocent voor een gesprek. Contact via e-mail behoort eveneens tot de mogelijkheden. U vindt alle e-mailadressen onder het kopje contact op de website. 

5. Via klankbordgroepen

Communicatie is tweerichtingsverkeer. We stellen de mening van ouders op prijs en willen samen met hen bouwen aan een goede school. Hoe u zich kunt aanmelden voor een klankbordgroep hoort u aan het begin van het schooljaar.

6. Via digitale kanalen

Alle informatie treft u steeds aan op de website. Deze wordt dagelijks geactualiseerd. Kijkt u regelmatig op onze site voor nieuws, leuke foto's en verjaardagen. Via Magister blijft u op de hoogte van de actuele resultaten van uw zoon of dochter.
Sinds enkele jaren sturen we geen brieven meer per post, maar via de mail. Het is daarom belangrijk dat de school steeds beschikt over correcte e-mailadressen van ouders
In Magister kunt u ook de agenda van uw zoon of dochter bekijken, met daarin het lesrooster en het opgegeven huiswerk. Voor leerlingen hebben we een Elektronische Leeromgeving  (ELO) ingevoerd. ELO vindt de leerling in zijn/haar Magister. 
Enkele malen per jaar sturen we een digitale nieuwsbrief, E-dulphus, met daarin actuele informatie over praktische zaken die op dat moment binnen (en buiten) school spelen. 

Meerderjarige leerlingen

Vanaf je 18e ben je in Nederland niet meer leerplichtig, maar heb je alleen nog de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Dat de leerplicht ophoudt, verandert de verhouding tussen leerling, ouders en school enigszins.

 • Leerlingen moeten ouders toestemming geven hun resultaten in te zien via Magister.
 • Een ouder hoeft de leerlingen niet meer afwezig te melden, leerlingen mogen dat zelf doen.
 • School is niet meer verantwoordelijk voor het handhaven van een leerling op school, de leerling is daar zelf verantwoordelijk voor.

Deze laatste verandering houdt in dat een leerling er zorg voor moet dragen dat hij naar behoren functioneert in een school, zonder daar de hulp of controle van de ouders bij nodig te hebben. In de geest van die verandering hebben we dan ook de aanwezigheidsplicht voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Deze houdt o.a. in dat ook 18+ers geacht worden op tijd aanwezig te zijn voor de lessen en zich te houden aan afspraken die ook voor overige leerlingen gelden.

Informatieplicht gescheiden ouders

Onder het kopje onze school, reglementen, informatieplicht gescheiden ouders vindt u hierover meer informatie. 

 

Afwezigheid - ziekmelding

Is uw kind ziek?
Dan vragen wij u vriendelijk om voor 08:15 uur uw kind ziek te melden. Dat kunt u doen via de Magister-website en via de Magister app voor Android of Apple (telefoon en tablet) of door te bellen naar onze school via telefoonnummer 013-5426652. U meldt uw kind dagelijks ziek. 

Hoe werkt digitaal ziekmelden via Magister?

 • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
 • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
 • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
 • Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
 • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
 • Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding
 • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
 • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

Heeft uw kind een afspraak bij huisarts, tandarts, ziekenhuis etc.? 
Vult u dan tijdig dit formulier in en laat deze, voorzien van uw handtekening, afgeven bij de receptie of bel naar onze school via telefoonnummer 013-5426652. 

 

Registratie ziekteverzuim 
Odulphus maakt gebruik van de procedure M@ZL. Dit spreekt u uit als Mazzel en staat voor Medische Advisering. Met M@ZL wordt proactief gereageerd op geoorloofd ziekteverzuim. De scholen, jeugdgezondheidszorg (JGZ-instellingen) en gemeenten (leerplicht) werken  samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden. 
Is uw zoon/dochter meer dan 4 keer in de 12 lesweken of 7 aaneengesloten dagen ziek dan wordt contact opgenomen. Dit om te kijken of wij als school iets kunnen betekenen om het verzuim terug te dringen. Hierbij kunnen wij de jeugdarts en/of leerplichtambtenaar betrekken.  De leerplichtambtenaar wordt altijd betrokken bij ongeoorloofd verzuim (16 uren in 4 aaneengesloten leswerken of 25 keer op jaarbasis).
Het verzuim van leerlingen wordt dagelijks gemonitord en zes keer per jaar doorgenomen in een bijeenkomst met het ondersteuningteam, de leerlingcoördinatoren, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en de schoolcontactpersoon van samenwerkingsverband PortVolio.

 

Verlofaanvragen? 
Ouder(s), verzorger(s) van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgesteld. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag natuurlijk niet. 

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leerlingcoördinator van uw kind.

Meer informatie over aanvragen van verlof vindt u hier.  

Verzekeringen

Schoolverzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.

 

Meedenken

Communicatie is tweerichtingsverkeer. We stellen de mening van ouders op prijs en willen samen met hen bouwen aan een goede school. Twee keer per jaar organiseren we een klankbordavond per leerjaar/afdeling. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerlingcoördinator van uw kind. 

Ook als u tips of tops heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen, graag zelfs! 

Leerlingenstatuut

Het Odulphuslyceum is één school, met twee verschillende afdelingen: één die opleidt voor het hoger beroepsonderwijs (havo), de ander die opleidt voor een universitaire opleiding (vwo).

Er zijn daarom verschillen in didactische en onderwijskundige aanpak, en ook sommige praktische zaken die te maken hebben met de twee verschillende gebouwen zijn anders geregeld.

Daarom hebben we er voor gekozen om voor iedere afdeling een eigen leerlingenstatuut op te stellen; als je ze zou vergelijken zul je overigens zien dat er heel veel overlap is.

Het spreekt voor zich dat de onderliggende waarden van het Odulphuslyceum uitgangspunt zijn en blijven voor beide afdelingen.

 

 

 

 

Lotingsprocedure

Schoolveiligheidsplan

Verlofaanvraag

Bij verlof aan tandarts, huisarts, orhodontist etc. is verlof aanvragen mogelijk met een paarse kaart (verkrijgbaar bij de vwo-balie en havo-balie in beide aula's) of via dit formulier.

Graag tijdig, vóór afwezigheid, afgeven bij Jill aan de vwo-balie of havo-balie in de aula.

 

Bijzonder verlof (bruiloft, begrafenis etc.) kan via de mail aangevraagd worden bij de leerling-coördinator. 

Ondersteuningsplan

Afdeling

Programma's van Toetsing

Kies hiernaast je afdeling havo of vwo. 

Vacatures/Stages

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs en Portvolio; samenwerkingsverband VO Onderwijs Midden-Brabant   


De school maakt deel uit van Portvolio, het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Brabant, J. Asselbergsweg 38, 5026 RR Tilburg, tel. 013-2100140. Samen met het Samenwerkingsverband geven wij vorm aan alle aspecten van Passend Onderwijs. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Het Odulphuslyceum maakt deel uit van Portvolio. In het samenwerkingsverband voor Tilburg Portvolio werken het regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over o.a. de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het Samenwerkingsverband afspraken in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd-)zorg.

In-, door- en uitstroomgegevens

Op de site scholen op de kaart tonen wij  in-, door- en uitstroomgegevens van de afgelopen jaren.

Social Media Protocol

Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken OMO

Ouderbijdrage

Chromebook

Alle leerlingen op het Odulphuslyceum werken met een dergelijk chromebook. Een chromebook is een eenvoudig type laptop waarmee in de Cloud gewerkt wordt. Andere devices zijn om onderwijskundige en organisatorische redenen niet toegestaan.

Het chromebook dient aan de volgende minimale systeemeisen te voldoen:
- Beeldscherm 11” inch
- 4 GB werkgeheugen
- Indien je natuurkunde wilt gaan kiezen neem dan een Chromebook met een Intel processor
Een groter beeldscherm of meer werkgeheugen is uiteraard toegestaan. 

 • U bent bij de aanschaf vrij een eigen leverancier te kiezen; het Odulphuslyceum heeft geen contract gesloten met een ICT-aanbieder.  Vooral in de zomermaanden komen  bedrijven met interessante aanbiedingen. Kijk hiervoor op de site van o.a. bol.com of van de Mediamarkt. 
 • Bij de aanschaf kunt u een servicecontract of verzekering afsluiten.
 • Wij raden u tenslotte aan een stevige sleeve of  beschermhoes aan te schaffen. 

 • Indien een chromebook in reparatie is kan er kosteloos een leen-chromebook verstrekt worden voor een periode van maximaal 3 weken en bij beschikbaarheid.
 • De servicedesk is geopend tijdens de eerste en tweede pauze. Deze zijn te vinden in het vwo-gebouw, korte gang, trapje af en dan het kantoortje naast de grote trap. 

Mochten er redenen zijn waarom de aanschaf van het chromebook lastig is, neem dan even contact op met de heer Ard van Aken, rector a.i.  

Lotingsprocedure zij-instroom havo 4

Ouderrapport ondersteuningsprofiel

Klacht of compliment

Klacht of compliment

Hoewel wij met alle medewerkers van de school ons uiterste best doen om de schoolloopbaan van onze leerlingen zo prettig en goed mogelijk te laten verlopen, kan het op een bepaald moment wel eens mis gaan. Waar mensen werken, worden nu eenmaal fouten gemaakt. We vragen u vriendelijk om dat dan in ieder geval aan ons te laten weten, zodat wij op tijd kunnen ingrijpen. Dat kan via een mail aan het directiesecretariaat. 

Als u ons een compliment wilt maken of anderszins een suggestie heeft, dan horen we dat natuurlijk ook graag.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om telefonisch of via de mail contact op te nemen met een van de leden van de schoolleiding.

We hopen natuurlijk dat we een klacht samen met u op kunnen lossen. Mocht dit echter niet het geval zijn dan vindt u informatie over de verdere procedure op de website van Ons Middelbaar Onderwijs. Deze informatie vindt u hier

Wie is wie

Schoolleiding

Ard van Aken

Rector a.i.

avaken@odulphus.nl 

Philippe Reuser Conrector havo 

preuser@odulphus.nl

Kristel de Kort

Conrector vwo onderbouw

kdkort@odulphus.nl

Luc Rongen

Conrector vwo bovenbouw

lrongen@odulphus.nl

Manager bedrijfsvoering

Femke de Leeuw

Manager bedrijfsvoering 

fdleeuw@odulphus.nl

Coördinatoren

havo 1-2-3 Lisa de Graaf ldgraaf@odulphus.nl
havo  4-5 Eefje Denissen edenissen@odulphus.nl
vwo 1-2 Laetitia Muurmans lmuurmans@odulphus.nl
vwo 3-4 Simone Steuns ssteuns@odulphus.nl
vwo 5-6 Marcel van Broekhoven mvbroekhoven@odulphus.nl
Gymnasium plus Sander van Hal svhal@odulphus.nl

 

Ondersteuningscoördinatoren

Lenneke Rijnders lrijnders@odulphus.nl
Sander van Hal svhal@odulphus.nl

Decanaat

Wat doet het decanaat?

Je toekomst is dichterbij dan je denkt ...

De begeleiding bij het maken van loopbaankeuzes wordt gecoördineerd door de decaan. het decanaat ondersteunt mentoren, ouders/verzorgers en leerlingen in alles wat te maken heeft met profielkeuze, studiekeuze en excellentieprogramma's van externen. 

Loopbaanoriëntie en -begeleiding (LOB) is een zaak van zowel de mentor als de decaan. De mentor is het eerste aanspreekpunt, verzorgt mentorlessen over LOB, en voert de meeste gesprekken met leerlingen. De decaan verzorgt de informatievoorziening, organiseert activiteiten, en is beschikbaar voor verdiepende gesprekken, voor zowel ouders als leerlingen.

Centraal in de informatievoorziening en begeleiding staat de methode Qompas: profielkeuze.qompas.nl (voor klas 3) en studiekeuze.qompas.nl (voor de bovenbouw).

Daarnaast wordt de Hapara Workspace LOB gebruikt voor aanvullende informatie en documenten. Deze is enkel in te zien door leerlingen. 

We hebben op het Odulphus drie decanen: Maran Born (havo-vwo), Frank Berens (havo) en Suzan Zegers (vwo).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze decanen via de mail.

Handle with Care

Handle with Care

Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de gemeente. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De ondersteuningscoördinator zoekt de leerling op aan het begin van de schooldag. Samen bespreken ze wat de leerling nodig heeft en wie geïnformeerd mag worden op school en wie niet en wie dat doet.

De school kan de leerling zo tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen.

Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, wordt onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’ geïnformeerd. Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan zorgt de gemeente (medewerker van Leerplicht) ervoor dat alleen de volgende gegevens aan de ondersteuningscoördinator van de school worden doorgegeven:

 • de naam van de leerling;
 • de geboortedatum van de leerling;
 • het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie worden niet met ons gedeeld.

De ondersteuningscoördinator neemt contact op met ouder(s), verzorger(s) om hen te informeren over de genomen stappen op school nadat met de leerling is gesproken.

Als school gaan wij zorgvuldig om met het signaal. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met op met de ondersteuningscoördinator Lenneke Rijnders (lrijnders@odulphus.nl)            

 

Vwo Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)

 

PTO's voor de onderbouw

leerjaar 1

PTO B1

 

 

 

PTO G1

 

PTO GP1

PTO leerjaar 2

PTO A2

 

 

PTO G2

 

 

 

PTO GP2

 

PTO leerjaar 3

 

PTO A3

 

 

PTO G3

Jaarverslag

Verrijkingsinitiatief Pre-gymnasium

Maak kennis met het gymnasium

De een weet het zeker, de ander twijfelt nog: wel of niet naar het gymnasium? 

Om je uitdaging te bieden en om je te helpen bij deze keuze bieden wij je de mogelijkheid te proeven aan wat het gymnasium is. Op het Odulphus bestaat namelijk de mogelijkheid om na de basisschool te starten in de eerste klas van het gymnasium.

Bij het pre-gymnasium maak je kennis met allerlei vakken die echt bij ons gymnasium horen, zoals filosofie, Chinees, Grieks, Latijn, mythologie, kunst en Steam. 

Voor wie is het pre-gymnasium?
Het pre-gymnasium is bedoeld voor de leerling die groep 8 zit, beschikt over brede interesse, gemakkelijk leert en behoefte heeft aan uitdaging en verdieping (verrijking). Een leerling die naar alle waarschijnlijkheid een vwo-advies krijgt en tien woensdagochtenden op de basisschool mag en kan missen.

Wanneer is het pre-gymnasium?
Op woensdagen van 08.45-12.00 uur op de volgende data:
01-11, 08-11, 29-11, 13-12, 10-01, 24-01, 31-01, 21-02, 28-02, 06-03

Op dinsdag 30-1 is er een ouderavond pre-gymnasium om te ontdekken en te proeven aan wat het gymnasium inhoudt en waar de leerlingen iedere week mee bezig zijn. Natuurlijk zijn geïnteresseerden uit het PO ook van harte welkom. 

Inschrijven

 • Inschrijven verloopt via de basisschool. 
 • Alle informatie die zij nodig hebben om in te schrijven, ontvangen zij via POVO-013 of via ons (wanneer jouw school niet onder POVO-013 valt).
 • Er is plaats voor 150 leerlingen. Indien er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn, stemmen we met de VO-scholen af hoe we de leerlingen het beste kunnen verdelen. 
 • Inschrijven kan tot 01-10-2023.
 • Ongeveer twee weken voordat we gaan starten ontvangen de deelnemers en de basisscholen de benodigde informatie. 

Meer weten?
Heb je vragen over het pre-gymnasium? 
Neem gerust contact op met:
Lotte van den Broek
docent Nederlands, mentor & contactpersoon pre-gymnasium

 

Kwaliteitshandboek

Tekst

 

Algemeen

Onderwijs & kwaliteit

Communicatie

GGD

De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en opgroeien. We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. We willen er zijn voor jou en je kind. 
Daarom zijn we ook betrokken op alle scholen in onze regio. Zo nemen we onder andere deel aan het interne zorgoverleg en verzuimoverleg. 
In leerjaar 2 en 4 worden respectievelijk de check2vo en check4vo afgenomen. Dit zijn vragenlijsten gericht op het welzijn van jongeren. Voorafgaand aan de check informeert de GGD alle ouders/verzorgers en leerlingen middels een brief. 

Ouders

Communicatie

Magister

In Magister zijn steeds de meest recente toets- en rapportcijfers en de absentenregistratie voor ouder en leerling beschikbaar.

Inloggen

Ouders, leerlingen en docenten kunnen via deze link naar Magister: odulphus.magister.net

De meest gestelde vragen:

Hoe kun je inloggen als ouder?

U heeft per mail de inloggegevens ontvangen. Deze gegevens blijven geldig zolang uw kind(eren) onderwijs volgen op het Odulphuslyceum. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen, minimaal 5 posities, dit kan via de knop beheer/account, mijn account. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kun uw bij het aanmeldscherm kiezen voor wachtwoord vergeten.

Als u bent ingelogd verschijnt linksonder een foto van uw kind/één van uw kinderen. Indien van toepassing kunt u hier uw andere kind selecteren.

Handleidingen voor Magister web en de Magister app kunt u vinden via deze link: https://www.magister.nl/voor-iedereen/leerlingen-en-ouders/

18 jaar en Magister

Als leerlingen 18 jaar worden, zorgt Magister er automatisch voor dat de ouder(s), verzorger(s) niet meer bij de gegevens van hun kinderen kunnen. Cijfers zijn dan b.v. niet meer toegankelijk. Maar het betekent ook dat ouder(s), verzorger(s) geen uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven etc. meer ontvangen. Dit is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij adviseren ouder(s), verzorger(s) en leerlingen rond de 18e verjaardag van de leerling in gesprek te gaan over de wenselijkheid om als ouder/verzorger geïnformeerd te blijven. De leerling kan zelf in Magister aanvinken dat de ouder(s), verzorger(s) weer toegang krijgt/krijgen. 

Magister helpdesk

Mocht u problemen hebben met inloggen dan kunt u via e-mail contact opnemen met de Magister Helpdesk. 

Buitenlesactiviteiten

Praktisch zaken

Communicatie algemeen

Contact

Er zijn vele manieren om met elkaar te communiceren. Het wordt ook wel gebruikt als container begrip. Voorop staat dat het tweerichtingsverkeer is. Dat is de basis. Natuurlijk zijn er talloze meer of minder formele kanalen (zie hieronder), maar wij vinden het prettig als u contact met ons opneemt wanneer u daar behoefte aan hebt. Dat nemen wij ons ook voor. 

1. Via de mentoren

De mentoren beschikken over de meest recente studieresultaten van de leerlingen. Ouders kunnen hierover met hen contact opnemen. Ook voor zaken die te maken hebben met het welzijn van de leerling, kunnen de ouders het best contact opnemen met de mentor. Wij raden ouders aan de mentor te informeren, als door persoonlijke, gezins- of familieomstandigheden de leerprestaties van hun kind nadelig beïnvloed kunnen worden. Dat voorkomt dat we pas achteraf vernemen dat minder goede resultaten te verklaren zijn door oorzaken die buiten de schuld van de leerling liggen.

2. Via de leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op een afdeling. Zij handelen leerlingzaken af en communiceren hierover, indien nodig, met thuis. Zij bewaken ook de sfeer en het klimaat op de afdeling.
U kunt altijd met hen contact opnemen over zaken die niet direct tot de taken van de mentor horen.

3. Via rapportages

De leerlingen van klas 1 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis, de leerlingen van de overige klassen alleen aan het eind van het jaar.
De cijfers zijn ook digitaal via Magister toegankelijk via een persoonlijke inlogcode. Daar vindt u steeds de laatste stand van zaken.

In het begin van het schooljaar krijgen ouders van leerlingen in de onderbouw informatie over de verschillende weegfactoren die we hanteren. In de bovenbouw blijven alle cijfers voor dossiertoetsen van invloed op alle rapportcijfers tot aan het eindexamen. Informatie over de wijze van toetsen, weegfactoren, planning van toetsen etc. staat in het zogenaamde ‘Programma van Toetsing en Asluiting’ dat elke bovenbouwleerling uiterlijk vanaf 1 oktober digitaal tot zijn beschikking heeft via de ELO

4. Via ouderavonden en op afspraak met vakdocenten

De school kent drie soorten ouderavonden. (algemene ouderavonden, ouderavonden vakdocenten,voorlichtings ouderavonden). De data van de avonden staan tijdig in Magister, op de website en in de E-dulphus (ons digitale infobulletin voor ouders). Inschrijven voor ouderavonden geschiedt digitaal. Informatie over ouderavonden wordt altijd verzonden aan ouder 1, ouder 2 is uiteraard van harte welkom om samen met ouder 1 aanwezig te zijn. 
Op de algemene ouderavonden staat informatie centraal die voor alle ouders van kinderen in een bepaald leerjaar van belang is. Zo zijn er voorlichtingsavonden voor ouders van brugklassers over de keuze voor gymnasium, atheneum of havo, voor ouders van derdeklassers over de profielkeuze, voor ouders van vierdeklassers over de Tweede Fase en voor ouders van examenkandidaten over vervolgstudies.

Daarnaast zijn er ouderavonden waarop ouders kunnen spreken met de mentor of met de vakdocenten van hun kind. De mentoren zijn het best geïnformeerd over de leerling, zijn gedrag en werkhouding. Ouders kunnen ook telefonisch, via de administratie, een afspraak maken met een vakdocent voor een gesprek. Contact via e-mail behoort eveneens tot de mogelijkheden. U vindt alle e-mailadressen onder het kopje contact op de website. 

5. Via klankbordgroepen

Communicatie is tweerichtingsverkeer. We stellen de mening van ouders op prijs en willen samen met hen bouwen aan een goede school. Hoe u zich kunt aanmelden voor een klankbordgroep hoort u aan het begin van het schooljaar.

6. Via digitale kanalen

Alle informatie treft u steeds aan op de website. Deze wordt dagelijks geactualiseerd. Kijkt u regelmatig op onze site voor nieuws, leuke foto's en verjaardagen. Via Magister blijft u op de hoogte van de actuele resultaten van uw zoon of dochter.
Sinds enkele jaren sturen we geen brieven meer per post, maar via de mail. Het is daarom belangrijk dat de school steeds beschikt over correcte e-mailadressen van ouders
In Magister kunt u ook de agenda van uw zoon of dochter bekijken, met daarin het lesrooster en het opgegeven huiswerk. Voor leerlingen hebben we een Elektronische Leeromgeving  (ELO) ingevoerd. ELO vindt de leerling in zijn/haar Magister. 
Enkele malen per jaar sturen we een digitale nieuwsbrief, E-dulphus, met daarin actuele informatie over praktische zaken die op dat moment binnen (en buiten) school spelen. 

Meerderjarige leerlingen

Vanaf je 18e ben je in Nederland niet meer leerplichtig, maar heb je alleen nog de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Dat de leerplicht ophoudt, verandert de verhouding tussen leerling, ouders en school enigszins.

 • Leerlingen moeten ouders toestemming geven hun resultaten in te zien via Magister.
 • Een ouder hoeft de leerlingen niet meer afwezig te melden, leerlingen mogen dat zelf doen.
 • School is niet meer verantwoordelijk voor het handhaven van een leerling op school, de leerling is daar zelf verantwoordelijk voor.

Deze laatste verandering houdt in dat een leerling er zorg voor moet dragen dat hij naar behoren functioneert in een school, zonder daar de hulp of controle van de ouders bij nodig te hebben. In de geest van die verandering hebben we dan ook de aanwezigheidsplicht voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Deze houdt o.a. in dat ook 18+ers geacht worden op tijd aanwezig te zijn voor de lessen en zich te houden aan afspraken die ook voor overige leerlingen gelden.

Informatieplicht gescheiden ouders

Onder het kopje onze school, reglementen, informatieplicht gescheiden ouders vindt u hierover meer informatie. 

 

Agenda

25-06-2024 Leerjaar 1&2: POP
26-06-2024 Inhaaldag POP gesprekken
27-06-2024
08:30
Inzage toetsen vwo 2
27-06-2024
09:15
Bijeenkomst mentor-leerlingen vwo 2
28-06-2024
08:30
Inzage toetsen havo3, 4 en vwo 3,4,5
Bekijk volledige agenda

Ons Wapen