Communicatie algemeen Communicatie

Contact

Er zijn vele manieren om met elkaar te communiceren. Het wordt ook wel gebruikt als container begrip. Voorop staat dat het tweerichtingsverkeer is. Dat is de basis. Natuurlijk zijn er talloze meer of minder formele kanalen (zie hieronder), maar wij vinden het prettig als u contact met ons opneemt wanneer u daar behoefte aan hebt. Dat nemen wij ons ook voor. 

1. Via de mentoren

De mentoren beschikken over de meest recente studieresultaten van de leerlingen. Ouders kunnen hierover met hen contact opnemen. Ook voor zaken die te maken hebben met het welzijn van de leerling, kunnen de ouders het best contact opnemen met de mentor. Wij raden ouders aan de mentor te informeren, als door persoonlijke, gezins- of familieomstandigheden de leerprestaties van hun kind nadelig beïnvloed kunnen worden. Dat voorkomt dat we pas achteraf vernemen dat minder goede resultaten te verklaren zijn door oorzaken die buiten de schuld van de leerling liggen.

2. Via de leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op een afdeling. Zij handelen leerlingzaken af en communiceren hierover, indien nodig, met thuis. Zij bewaken ook de sfeer en het klimaat op de afdeling.
U kunt altijd met hen contact opnemen over zaken die niet direct tot de taken van de mentor horen.

3. Via rapportages

De leerlingen van klas 1 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis, de leerlingen van de overige klassen alleen aan het eind van het jaar.
De cijfers zijn ook digitaal via Magister toegankelijk via een persoonlijke inlogcode. Daar vindt u steeds de laatste stand van zaken.

In het begin van het schooljaar krijgen ouders van leerlingen in de onderbouw informatie over de verschillende weegfactoren die we hanteren. In de bovenbouw blijven alle cijfers voor dossiertoetsen van invloed op alle rapportcijfers tot aan het eindexamen. Informatie over de wijze van toetsen, weegfactoren, planning van toetsen etc. staat in het zogenaamde ‘Programma van Toetsing en Asluiting’ dat elke bovenbouwleerling uiterlijk vanaf 1 oktober digitaal tot zijn beschikking heeft via de ELO

4. Via ouderavonden en op afspraak met vakdocenten

De school kent drie soorten ouderavonden. (algemene ouderavonden, ouderavonden vakdocenten,voorlichtings ouderavonden). De data van de avonden staan tijdig in Magister, op de website en in de E-dulphus (ons digitale infobulletin voor ouders). Inschrijven voor ouderavonden geschiedt digitaal. Informatie over ouderavonden wordt altijd verzonden aan ouder 1, ouder 2 is uiteraard van harte welkom om samen met ouder 1 aanwezig te zijn. 
Op de algemene ouderavonden staat informatie centraal die voor alle ouders van kinderen in een bepaald leerjaar van belang is. Zo zijn er voorlichtingsavonden voor ouders van brugklassers over de keuze voor gymnasium, atheneum of havo, voor ouders van derdeklassers over de profielkeuze, voor ouders van vierdeklassers over de Tweede Fase en voor ouders van examenkandidaten over vervolgstudies.

Daarnaast zijn er ouderavonden waarop ouders kunnen spreken met de mentor of met de vakdocenten van hun kind. De mentoren zijn het best geïnformeerd over de leerling, zijn gedrag en werkhouding. Ouders kunnen ook telefonisch, via de administratie, een afspraak maken met een vakdocent voor een gesprek. Contact via e-mail behoort eveneens tot de mogelijkheden. U vindt alle e-mailadressen onder het kopje contact op de website. 

5. Via klankbordgroepen

Communicatie is tweerichtingsverkeer. We stellen de mening van ouders op prijs en willen samen met hen bouwen aan een goede school. Hoe u zich kunt aanmelden voor een klankbordgroep hoort u aan het begin van het schooljaar.

6. Via digitale kanalen

Alle informatie treft u steeds aan op de website. Deze wordt dagelijks geactualiseerd. Kijkt u regelmatig op onze site voor nieuws, leuke foto's en verjaardagen. Via Magister blijft u op de hoogte van de actuele resultaten van uw zoon of dochter.
Sinds enkele jaren sturen we geen brieven meer per post, maar via de mail. Het is daarom belangrijk dat de school steeds beschikt over correcte e-mailadressen van ouders
In Magister kunt u ook de agenda van uw zoon of dochter bekijken, met daarin het lesrooster en het opgegeven huiswerk. Voor leerlingen hebben we een Elektronische Leeromgeving  (ELO) ingevoerd. ELO vindt de leerling in zijn/haar Magister. 
Enkele malen per jaar sturen we een digitale nieuwsbrief, E-dulphus, met daarin actuele informatie over praktische zaken die op dat moment binnen (en buiten) school spelen. 

Meerderjarige leerlingen

Vanaf je 18e ben je in Nederland niet meer leerplichtig, maar heb je alleen nog de kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo-diploma. De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Dat de leerplicht ophoudt, verandert de verhouding tussen leerling, ouders en school enigszins.

  • Leerlingen moeten ouders toestemming geven hun resultaten in te zien via Magister.
  • Een ouder hoeft de leerlingen niet meer afwezig te melden, leerlingen mogen dat zelf doen.
  • School is niet meer verantwoordelijk voor het handhaven van een leerling op school, de leerling is daar zelf verantwoordelijk voor.

Deze laatste verandering houdt in dat een leerling er zorg voor moet dragen dat hij naar behoren functioneert in een school, zonder daar de hulp of controle van de ouders bij nodig te hebben. In de geest van die verandering hebben we dan ook de aanwezigheidsplicht voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Deze houdt o.a. in dat ook 18+ers geacht worden op tijd aanwezig te zijn voor de lessen en zich te houden aan afspraken die ook voor overige leerlingen gelden.

Informatieplicht gescheiden ouders

Onder het kopje onze school, reglementen, informatieplicht gescheiden ouders vindt u hierover meer informatie.