Rechten en plichten Ons Middelbaar Onderwijs

Ter inzage ..

Alle hieronder genoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector/directeur.

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector/directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen, als afgeleide van het managementstatuut.

NB. voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de raad van bestuur en aldus in werking is getreden.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector/directeur en de raad van advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens persoonsgegevens worden verwerkt.

Het Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure die wordt  gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie

Voor de school is een regeling vastgesteld door de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen.