Ondersteuning Begeleiding

Passend Onderwijs

Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs Regio Tilburg Voortgezet Onderwijs (Portvolio). Het doel van dit samenwerkingsverband is een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de betrokken scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces binnen het onderwijs kunnen doormaken en dat leerlingen die ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Intern ondersteuningsteam

Het intern ondersteuningsteam komt regelmatig bij elkaar voor een intern zorgoverleg (IZO) en bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, de zorgconsulent, de conrector met ondersteuning in de portefeuille, de maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de preventiemedewerker van Indigo/GGZ en de schoolcontactpersoon van samenwerkingsverband PortVolio. De leerlingen die besproken worden, zijn aangemeld door de mentoren en/of de leerlingcoördinatoren. Ouders en leerlingen zijn altijd op de hoogte van aanmelding. De aard van de problematiek is in deze gevallen zodanig dat de mentor en/of ouders ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding van de leerling.

Het ondersteuningsteam zoekt naar passende hulp bij specifieke problemen. Soms volgt een advies om gerichte hulp binnen de school te raadplegen. Leerlingen krijgen dan contact met het intern ondersteuningsteam of een ambulant begeleider van Onderwijs Centrum Leypark of expertise centrum de Kracht. Wanneer de hulpvraag daartoe aanleiding geeft, wordt er doorverwezen naar externe begeleiding. Ook kan een advies volgen om een extern onderzoek te laten verrichten. Redenen van doorverwijzen kunnen de zwaarte van de hulpvraag of een niet aan school gerelateerde hulpvraag zijn.

OPDC en VSO

Soms komt het voor dat de ondersteuning die de school kan bieden niet toereikend is aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling. Portvolio heeft bij Track013 (OPDC) drie bovenschoolse voorzieningen ondergebracht, namelijk Back On Track, Track 2.0 en TopTrack. Dit is voor leerlingen die tijdelijk buiten de eigen school extra ondersteuning en onderwijs nodig hebben. Het ondersteuningsteam draagt de verantwoordelijkheid van doorverwijzing naar de Toetsingscommissie (TC). Portvolio is eindverantwoordelijk voor de plaatsing op Track013, evenals voor een mogelijke plaats op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Zorg Advies Team (Zat)

Zes keer per jaar komt het Zorg Advies Team bij elkaar voor overleg. Hierbij zijn het interne ondersteuningsteam van de school, de leerplichtambtenaar en de schoolcontactpersoon vanuit PortVolio aanwezig. Op verzoek kunnen andere externe instanties aanschuiven (bijvoorbeeld jongerenwerk of de wijkagent). Goede samenwerking tussen de school en zorgpartners zorgt voor afstemming tussen alle partijen zodat passende ondersteuning gerealiseerd kan worden.