Ondersteuning Begeleiding

Passend Onderwijs

Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs Regio Tilburg Voortgezet Onderwijs (Portvolio). Het doel van dit samenwerkingsverband is een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de betrokken scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces binnen het onderwijs kunnen doormaken en dat leerlingen die ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. u kunt het POS-document hier vinden. 

IZO

Het intern ondersteuningsteam (IZO) komt regelmatig bij elkaar en bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de preventiemedewerker van Indigo/GGZ en de schoolcontactpersoon van samenwerkingsverband Portvolio. De leerlingen die besproken worden, zijn ingebracht door de mentoren, de leerlingcoördinatoren of de vertrouwenspersonen. Ouders en leerlingen zijn altijd op de hoogte van inbreng. Soms wordt een leerling als casus besproken. De aard van de problematiek is in deze gevallen zodanig dat de mentor en/of ouders ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding van de leerling.

Het ondersteuningsteam zoekt naar passende hulp bij specifieke problemen. Soms volgt een advies om gerichte hulp binnen de school te raadplegen. Leerlingen krijgen dan contact met deskundigen, de schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog of ECHA-specialist. Vanuit het IZO kan er ook een doorverwijzing volgen naar de jeugdarts.
Wanneer de hulpvraag daartoe aanleiding geeft, wordt er doorverwezen naar externe begeleiding. Ook kan een advies volgen om een extern onderzoek te laten verrichten. Redenen van doorverwijzen kunnen zijn de zwaarte van de hulpvraag of een niet aan school gerelateerd hulpvraag.

Track 013

Het Portvolio heeft een bovenschoolse voorzieningen Track013 en TopTrack voor leerlingen die tijdelijk buiten de eigen school extra ondersteuning en onderwijs nodig hebben. Het ondersteuningsteam draagt de verantwoordelijkheid van doorverwijzing naar de Toetsing en Advies Commissie (TAC). Portvolio is eindverantwoordelijk voor de plaatsing op Track013 en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Zorg Advies Team (Zat)

Elke zes weken komt voor overleg het zorgadviesteam bij elkaar. Hierbij zijn het interne ondersteuningsteam van de school, de leerlingcoördinatoren, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar aanwezig. Op verzoek kunnen andere externe instanties aanschuiven (bijvoorbeeld de politie). Goede samenwerking tussen de school en zorgpartners voorkomt escalatie van problemen. Samenwerking zorgt voor afgestemde onderwijs-zorgarrangementen en een passend en samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning voor elk kind.