Dyslexie en dyscalculie Begeleiding

Dyslexie/Dyscalculie

De dyslexie/dyscalculieregeling beschrijft welke speciale regels bij proefwerken e.d. gelden voor de betrokken leerlingen. Er is geen ruimte om leerlingen extra te begeleiden op dit vlak, bijvoorbeeld via remedial teaching. Wel zijn er een dyslexiecoördinator en een dyscalculiecoördinator, die er voor zorgen dat alle dyslectische en dyscalculische leerlingen in beeld zijn en blijven. Deze coördinatoren bepalen in overleg met leerling en ouders op basis van het onderzoeksrapport en de verklaring welke faciliteiten gewenst zijn of geboden kunnen worden.

In de brugklas worden alle leerlingen gescreend op spellingsniveau en begrijpend leesniveau. Leerlingen die opvallende scores halen, worden na dossierstudie verder gescreend.

Voor dyslectische leerlingen bieden wij ondersteuning d.m.v. Read&Write. Dit programma kan (bijna) alle bestanden op het Chromebook voorlezen. Read&Write kan door leerlingen worden ingezet bij proefwerken en compo’s. In de onderbouw is bij het vak Nederlands de spelspieker toegestaan, ook is er bij alle vakken een aangepaste normering voor spellingfouten.

Het dyslexieprotocol vindt u hier.

Dyscalculische leerlingen mogen in de onderbouw gebruik maken van de hulpkaartjes van Braams en hebben ook bij toetsen altijd de beschikking over de rekenmachine. In de bovenbouw worden deze faciliteiten niet meer toegestaan in verband met de richtlijnen van het centraal eindexamen.

Het dyscalculieprotocol vindt u hier.