Ouderbijdrage

De leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan.

Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (art. 24a WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten. 

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Naar aanleiding van de discussie rondom de “gratis” schoolboeken is binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs afgesproken om hierbij geen borgregelingen te hanteren.

Als vanuit de school atlassen, woordenboeken, laptops, gymkleding, gereedschap, werkkleding, rekenmachines, verbruiksmaterialen, proefwerkpapier, etc. beschikbaar worden gesteld aan leerlingen, maar daarvoor wel een bijdrage wordt gevraagd, is deze bijdrage vrijwillig en kunnen ouders bij de aanschaf van materialen kiezen bij welke leverancier zij deze aanvullende materialen kunnen aanschaffen.

Odulphus vraagt alleen een bijdrage voor diensten en activiteiten waarvoor wij kosten moeten maken, waarin de financiering van het Ministerie niet voorziet.  Niet (tijdige) betaling van de ouderbijdrage betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit kan worden uitgesloten. Wij adviseren wij u ten zeerste de ouderbijdrage te voldoen.

Indien betaling van de ouderbijdrage niet in één keer mogelijk is dan verzoeken we u contact op te nemen door een mailtje te sturen naar debiteuren@odulphus.nl. U krijgt dan een voorstel voor gespreide betaling.  

Alle kinderen mogen meedoen....

Leergeld Tilburg zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.Leergeld wil deze kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten om te voorkomen dat zij op sociaal vlak buitengesloten worden. Dit doet Leergeld door materiële of financiële ondersteuning te bieden. Hiervoor is Leergeld afhankelijk van giften, donaties en subsidie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van deze stichting

 

Volg de link naar de pdf-documenten voor de incasso overzichten:

Incasso_2017-2018_1PDF – 217 KB

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum