Cambridge Engels

Goed voor je vervolgstudie!

Cambridge voor alle leerlingen

Als je na het voortgezet onderwijs verder wilt studeren, is het handig om de Engelse taal op een hoog niveau te beheersen. Want voor vrijwel elke studie aan hogeschool en universiteit moet je Engels kunnen lezen, verstaan en vaak ook kunnen schrijven. Om je daarop voor te bereiden beginnen leerlingen in de brugklas al met Cambridge Engels.

Met Cambridge Engels gaat je niveau omhoog. De meeste universiteiten en hogescholen in en buiten Nederland erkennen de certificaten. Omdat Engels zo belangrijk is, het is tenslotte DE wereldtaal, besteden we er op onze school in de eerste drie leerjaren een uur extra aan. Zo kunnen we een goede basis leggen voor de beheersing van het Engels.

Extra Engels in de onderbouw

We bieden Cambridge Engels aan als onderdeel van het vak Engels in klas 1 t/m 3. In de les spreken we vrijwel alleen Engels. Het lesmateriaal is gemaakt door ‘native speakers’, mensen die Engels als moedertaal hebben.

Keuzevak Cambridge Engels in de bovenbouw

Aan het eind van klas 3 kun leerlingen er voor kiezen om door te gaan met Cambridge Engels in klas 4. Ze moeten dan wel aan bepaalde eisen voldoen. De leerlingen die in vwo-4 de training voor het Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) hebben gevolgd, kunnen daar in vwo-5 en vwo-6 mee verder. De leerlingen die in havo-4 de training voor het First Certificate in English (FCE) zijn begonnen, kunnen in havo-5 verder. Je gaat in december van je eindexamenjaar op voor het Cambridge examen, zodat er voldoende tijd blijft voor de voorbereiding op het landelijk eindexamen.

Cambridge Certificates

De Universiteit van Cambridge heeft examens ontwikkeld die internationaal de standaard zijn geworden. Het niveau van deze examens is hoger dan de ERK- niveaus van onze huidige Nederlandse examens. De Cambridge University staat erop dit niveau zelf te bewaken. Ze verzorgt de correctie en beoordeling van de examens. Om te slagen moet je op alle aspecten van de Engelse taal presteren: luistervaardig- heid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en kennis van grammaticale structuren en idioom.

De twee bekendste certificaten zijn het First Certificate in English (FCE) en het Certificate in Advanced English (CAE). Het FCE wordt erkend in handel, industrie en beroepsopleidingen over de hele wereld. Een aantal buitenlandse universiteiten ziet het CAE als bewijs voor voldoende beheersing van het Engels. Het FCE sluit in het algemeen het beste aan bij leer- lingen op havo-niveau, het CAE sluit in het algemeen het beste aan bij leerlingen van het vwo.

Het Cambridge Proficiency Exam ligt nog een niveau hoger dan het CAE. Als we genoeg leerlingen hebben die dit niveau aankunnen en die het CPE willen halen, zal de sectie Engels zich sterk maken om hen op te leiden voor dit certificaat.

Goede voorbereiding op eindexamen Engels

Tijdens de lesuren Cambridge Engels wordt er uitsluitend Engels gesproken en gelezen. Als je niet meedoet aan de Cambridge-examens zul je dankzij de lessen Cambridge Engels ruim voldoende zijn voorbereid op de reguliere landelijke examens.

Kosten

We bieden de lessen en materialen zonder extra kosten aan. Het examen (ca. 210 euro) brengen we in rekening. Voor extra activiteiten zoals excursies, buitenlandse reizen, theaterbezoek e.d. versturen we een aparte rekening.

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum